“De men­sen zal ik mis­sen, op­staan om vijf uur dan weer niet”

Markt­kra­mer Ro­land Mees stopt er­mee na 44 jaar om echt­ge­no­te te hel­pen in haar zaak

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - STIJN VAN DE SANDE

Ro­land Mees uit Bonheiden stopt na 44 jaar als markt­kra­mer. Aan zijn pen­si­oen denkt de 68-ja­ri­ge man ech­ter nog lang niet. “Ik wil me fo­cus­sen op de ver­de­re uit­bouw en groei van de zaak van mijn vrouw”, zegt hij.

Ro­land Mees (68) is een be­kend ge­zicht op de Me­chel­se za­ter­dag­markt. 44 jaar lang had de Bon­hei­de­naar een kraam met werk­kle­dij, schor­ten en la­ter ook he­ren­broe­ken. Na zijn groot­moe­der en va- der was het al de der­de ge­ne­ra­tie die het kraam uit­baat­te. Eind no­vem­ber stond hij voor het laatst op de markt in de Dij­le­stad. Mees kiest na­me­lijk voor een

car­ri­è­res­witch.

Ro­land Mees

‘‘Ik had klan­ten die van­uit Wil­le­broek of Vil­voor­de naar Me­che­len kwa­men om hun werk­kle­dij te ko­pen.’’

Markt­kra­mer

“Toen ik 22 jaar was, heb ik het kraam over­ge­no­men en ik heb het al­tijd graag uit­ge­baat, maar nu is het tijd voor iets an­ders”, klinkt het. “Mijn vrouw heeft ook een ei­gen zaak, De Be­te­re Schort. Daar­mee ver­koopt ze on­der meer schor­ten aan bak­kers en been­hou­wers. Ze staat ook re­gel­ma­tig op beur­zen en tij­dens de­ze pe­ri­o­de van het jaar op kerst­mark­ten.”

“De zaak groeit enorm en er kruipt heel veel werk in. Daar­om wil ik haar nu nog meer bij­staan in de ont­wik­ke­ling er­van. Twee jaar ge­le­den vroeg ze al eens of ik niet wil­de stop­pen. Maar toen vond ik het nog te vroeg. Nu voel­de het wel als het juis­te mo­ment. Mijn zoon en doch­ter zien het niet zit­ten om het kraam over te ne­men. Op­vol­ging is er dit keer dus niet. Het is echt het ein­de van een tijd­perk.”

Tra­di­ti­o­ne­le werk­kle­ding

Eind vo­ri­ge maand ging het markt­kraam van Mees de­fi­ni­tief dicht, maar zijn klan­ten zien hem niet graag ver­trek­ken. “Ik had heel wat klei­ne zelf­stan­di­gen en on­der­ne­mers on­der mijn klan­ten”, zegt hij. “Dat wa­ren men­sen die op zoek wa­ren naar tra­di­ti­o­ne­le en kwa­li­ta­tie­ve werk­kle­ding. Ik ver­kocht bij­voor­beeld nog heel wat over­alls en klas­sie­ke stof­jas­sen. Waar vind je dat te­gen­woor­dig nog? Ik had klan­ten die van­uit Wil­le­broek of Vil­voor­de naar Me­che­len kwa­men om hun werk­kle­dij te ko­pen. Zij heb­ben al aan­ge­ge­ven dat ze lie­ver had­den dat ik nog even ver­der deed.”

Wa­gen ver­kocht

De markt­wa­gen waar Ro­land al die ja­ren mee rond­trok werd gis­te­ren ver­kocht. “Ik ben be­gon­nen met een hou­ten markt­kraam en daar­na kwam er een een­vou­di­ge wa­gen. Nog la­ter kocht ik dit kraam, waar ik uit­ein­de­lijk 21 jaar in ge­werkt heb. Het doet niet echt pijn om er af­scheid van te ne­men. Als ik een be­slis­sing neem, blijf ik daar ook ach­ter staan. En ik voel dat dit de juis­te keu­ze was.”

“Toch zal ik de markt mis­sen”, klinkt het. “De sfeer is ab­so­luut uniek. En in Me­che­len sta je dan ook nog eens in een prach­tig de­cor tus­sen de Sint-Rom­boutsto­ren en het stad­huis. Ik heb al­tijd een goed con­tact ge­had met de men­sen van de stad, met de an­de­re markt­kra­mers en met mijn klan­ten. Dank­zij hen heb ik fan­tas­ti­sche ja­ren be­leefd. Daar wil ik ze echt voor be­dan­ken. Dat men­se­lij­ke con­tact zal ik dus ze­ker wel mis­sen. Maar in de win­ter om 5u ’s mor­gens op­staan, dat dan weer niet.”

Na 44 jaar had Mees de markt ook enorm zien ver­an­de­ren. “De fo­cus ligt en meer en meer op voe­ding. Er zijn ont­zet­tend veel vis­kra­men, been­hou­wers, bak­kers en groen­te­boe­ren, maar niet-voe­dings­kra­men krij­gen het steeds moei­lij­ker. Daar­om heb ik me al­tijd wil­len on­der­schei­den door pro­duc­ten te ver­ko­pen die je zo goed als ner­gens an­ders kan vin­den. Je moet ver­ko­pen wat een an­der niet heeft, al­leen zo kan je blij­ven be­staan.”

FO­TO RR

Ro­land Mees ont­ving op zijn laatste dag op de Me­chel­se markt een ca­deau­mand om zijn af­scheid te vie­ren.

FO­TO STIJN VAN DE SANDE

De voor­ma­li­ge markt­kra­mer bij zijn kraam waar­van hij na 21 jaar af­scheid neemt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.