Dron­ken twin­ti­ger zwaait met zelf­ge­maakt steek­wa­pen naar klan­ten

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

Een 20-ja­ri­ge man van Af­ghaan­se af­komst heeft een pro­ba­tie­straf met uit­stel voor drie jaar ge­kre­gen. Eerst pro­beer­de hij een 14-ja­ri­ge neer te ste­ken, om ver­vol­gens met een zelf­ge­maakt steek­wa­pen uit te ha­len naar drie an­de­ren.

De fei­ten da­te­ren van 22 de­cem­ber 2017. In vol­le kerst­pe­ri­o­de viel hij toen ’s avonds stom­dron­ken een veer­tien­ja­ri­ge uit Lier las­tig in de Za­ge­rijstraat. Toen het slacht­of­fer voor­bij­ge­fietst kwam, ging de be­klaag­de hem ach­ter­na. Vol­gens de ver­kla­rin­gen van de tie­ner vroeg de be­klaag­de ver­vol­gens of hij drugs bij zich had. Ook al ant­woord­de het slacht­of­fer dat hij geen drugs bij zich had, bleef de be­klaag­de de tie­ner ach­ter­vol­gen. Hij haal­de een mes bo­ven en pro­beer­de er­mee uit te ha­len. De 14-ja­ri­ge kon op de vlucht slaan.

Wat la­ter kreeg de po­li­tie van Lier een twee­de mel­ding bin­nen. De­ze keer wa­ren er bij een ru­zie over een gsm-toe­stel in de Ei­kel­straat drie ge­won­den ge­val­len. De da­der was in­mid­dels op de vlucht ge­sla­gen. De drie ge­won­den ver­klaar­den aan de po­li­tie dat een man had uit­ge­haald met een zelf­ge­maakt steek­wa­pen. “Een wa­pen dat be­stond uit drie fon­due­stok­jes”, zei pro­cu­reur Lie­se­lot­te Claes­sens.

De drie had­den on­der meer ver­won­din­gen op­ge­lo­pen in de bil-, borst en arm­streek. Die­zelf­de nacht kon de be­klaag­de wor­den op­ge­pakt. “Ik wist niets meer”, zei hij op zijn pro­ces. “Ik heb een black-out ge­kre­gen van over­ma­tig al­co­hol­ge­bruik.”

Raads­man Pie­ter De Wit kwam een op­schor­ting van straf vra­gen. “Hij was de­pres­sief en ging in op een uit­no­di­ging om iets te ko­men drin­ken, hoe­wel hij weet dat hij niet te­gen drank kan”, zei De Wit. “Hij is nu be­zig met zijn op­lei­ding in de zie­ken­zorg. Met een op­schor­ting brengt u zijn kan­sen op de ar­beids­markt niet in ge­vaar.”

De rech­ter ging daar op in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.