Si­mon­ne voegt unie­ke jo­ker toe aan 6.650-de­li­ge col­lec­tie

75-ja­ri­ge ver­za­me­laar­ster blij met ver­jaar­dags­ge­schenk van Praat­mak­kers

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - KRI­S­TOF VAN ROMPAEY

De 75-ja­ri­ge Si­mon­ne Can­naerts uit Heist-Goor (Heist-op-denBerg) kreeg be­zoek van de ge­meen­te voor haar ver­jaar­dag. In het ka­der van het pro­ject Praat­mak­kers kreeg ze on­der meer een kaart­spel ca­deau. “Zo ge­raakt mijn jo­ker­col­lec­tie nog eens aan­ge­vuld”, zegt ze.

Met het pro­ject Praat­mak­kers gaan de ge­meen­te­lij­ke teams Doel­groe­pen, Thuis­dien­sten of So­ci­a­le Voor­de­len op huis­be­zoek bij el­ke Heis­te­naar die 75 jaar wordt. De ja­ri­ge krijgt dan on­der an­de­re een se­ni­o­ren­gids met prak­ti­sche in­fo en een kaart­spel ca­deau. Voor Si­mon­ne was voor­al dat laatste een wel­kom ge­schenk. Ze gaat er haar col­lec­tie van 6.650 jo­kers mee aan­vul­len.

Voor wie het niet weet: het ver­za­me­len van jo­kers was ooit een erg po­pu­lai­re hob­by. Hoe de col­lec­tie van Si­mon­ne ooit be­gon? “Mijn man zat in het be­stuur van Hob­by- en Ver­za­mel­club Beer­zel (Put­te, red.). Er werd daar van al­les ver­za­meld: van post­kaar­ten en doods­prent­jes tot speel­kaar­ten”, legt ze uit. “Voor­al de jo­kers vond ik in­te­res­sant. Mijn man

En­ke­le top­stuk­ken uit haar col­lec­tie. trou­wens ook. Op den duur was hij er nog fa­na­tie­ker mee be­zig dan ik, maar nu was het al een tijd­je ge­le­den dat er nog eens iets bij­kwam in de col­lec­tie.”

Ver­za­me­laar­ster

‘‘Voor exem­pla­ren met bij­voor­beeld Hit­ler er­op, werd des­tijds al bij­na 100 frank ge­ge­ven.’’

Si­mon­ne her­in­nert zich nog hoe ze vroe­ger in con­tact ston­den met be­drij­ven als Nin­ten­do in Ja­pan, de gi­gant in vi­deo­ga­mes die oor­spron­ke­lijk naam maak­te met speel­kaar­ten. “Zij stuur­den al­tijd ‘spe­ci­al­le­kes’ op, bij­voor­beeld kaar­ten met af­beel­din­gen van in­stru­men­ten, bloe­men of plan­ten. Ei­gen­lijk al­les wat je maar kunt be­den­ken”, zegt ze. “Er zijn trou­wens veel fa­cet­ten aan het ver­za­me­len van speel­kaar­ten. Som­mi­gen hou­den al­leen de jo­kers bij, an­de­ren zoe­ken vol­le­di­ge sets. Nog an­de­ren spa­ren dan weer de ach­ter­kan­ten. Voor elk wat wils.”

Geen idee van de waar­de

Toen de Beer­zel­se club stop­te, nam de ver­za­mel­woe­de bij Si­mon­ne ge­staag af. “Na­dien ging het ver­za­me­len nog door bij de club Po­lu­si, ook in Beer­zel. Ik was er toen zelf al niet meer zo mee be­zig”, zegt ze. “Over de waar­de van de col­lec­tie heb ik ei­gen­lijk geen idee. We draai­en al een tijd­je niet meer mee. Vroe­ger kocht je jo­kers voor 1,2,5 of 20 frank. Voor exem­pla­ren met bij­voor­beeld een af­beel­ding van Hit­ler er­op, werd toen al een 100 frank (2,50 eu­ro, red.) ge­ge­ven. Des te ou­der en zeld­za­mer, des te duur­der.”

Hoe­wel de col­lec­tie in­mid­dels niet meer stel­sel­ma­tig aan­groeit, is Si­mon­ne er toch best trots op. “Af en toe bla­de­ren we er nog eens door, bij­voor­beeld bij een ge­le­gen­heid als de­ze.”

FO­TO'S JO­REN DE WEERDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.