“Mijn spe­lers zijn ook maar men­sen, geen ma­chi­nes”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOETBAL -

De bles­su­re­golf bij de Gre­at Old wordt al­maar gro­ter. “De kwet­su­ren val­len op een slecht mo­ment, maar we moe­ten er­mee voort”, be­seft coach Las­z­lo Bö­lö­ni. “We wach­ten af wie we nog kun­nen re­cu­pe­re­ren. Ha­roun is een kwes­tie van uren, Di­no ver­wacht ik pas te­rug te­gen de laatste mat­chen van het jaar.”

Ant­werp is niet de eni­ge eer­ste­klas­ser die ge­teis­terd wordt door bles­su­res. “Ver­schil­len­de fac­to­ren spe­len mee”, al­dus Bö­lö­ni. “De op­een­vol­ging van wed­strij­den, de zwa­re vel­den, … Mijn spe­lers zijn ook maar men­sen, géén ma­chi­nes. In de win­ter moet ik in mijn wa­gen de ver­war­ming aan­zet­ten, maar voor het ove­ri­ge rijdt die wel zo­als ik ge­woon ben.”

“Of de ve­le af­we­zig­he­den me ner­veus ma­ken? Neen dat niet. Ik ben wel met mijn spe­lers be­gaan. De bles­su­res be­moei­lij­ken de tac­ti­sche voor­be­rei­ding op de match van zon­dag. Ik wil én kan mijn ploeg nog niet prijs­ge­ven.”

Cer­cle ko­pie van Ant­werp

De Roe­meen­se veld­heer ziet Cer­cle een ge­lijk­aar­dig par­cours af­leg­gen als Ant­werp vo­rig jaar. “Cer­cle speelt met veel wils­kracht. Ik ver­ge­lijk hen graag met on­ze ploeg van af­ge­lo­pen sei­zoen. Een pro­mo­ven­dus die en­ke­le on­ver­wach­te re­sul­ta­ten neer­zet. Cer­cle is een moei­lijk te ont­wrich­ten col­lec­tief.”

FO­TO BELGA

Ant­werp trekt zon­dag naar pro­mo­ven­dus Cer­cle Brug­ge maar met wel­ke ploeg de oud­ste club van het land op Jan Brey­del zal aan­tre­den, is nog een groot vraag­te­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.