“Een col­lec­tie kie­zen die ver­koopt, daar kan ik blij van wor­den”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOETBAL - (sks)

Het ou­der­lij­ke huis staat in Deur­ne, maar voor de lief­de pen­delt Bry­an Van den Bo­gaert met ple­zier ie­de­re dag tus­sen Wes­ter­lo en het West-Vlaam­se Kuur­ne. Daar baat de flank­spe­ler sa­men met zijn vrien­din een kle­ding­win­kel uit. “Een te­rug­keer naar de stad van mijn hart zit er dus niet met­een in.”

Een Ant­wer­pe­naar die da­ge­lijks de over­steek maakt van het WestVlaam­se Kuur­ne naar de Kem­pen, met heel veel zul­len ze niet zijn. Voor Bry­an Van den Bo­gaert is dat wel het re­sul­taat van een avond­je stap­pen in En­ge­land. Toen hij zo’n twee jaar ge­le­den - Van den Bo­gaert speel­de er voor ver­schil­len­de clubs in de la­ge­re di­vi­sies - met een paar Ne­der­land­se ploeg­maats de pub in­dook, liep hij zijn vrien­din Dap­hne Naes­sens te­gen het lijf. “Een stom toe­val”, ver­telt Van den Bo­gaert. “Zij was er sa­men met en­ke­le vrien­din­nen op ci­ty­trip toen een van mijn ploeg­maats er­op af­stap­te. Die avond zijn we aan de praat ge­raakt en heb­ben we num­mers uit­ge­wis­seld. En van het een komt het an­der, hé.”

Bij zijn te­rug­keer naar Bel­gië ver­huis­de hij mee naar WestVlaan­de­ren. “Voor een Ant­wer­pe­naar toch een he­le aan­pas­sing (lacht). De men­ta­li­teit is an­ders, maar in­tus­sen heb ik me aan­ge­past. Ik heb zelfs de streek­taal al een beet­je over­ge­no­men. Ik voel me er goed. Ant­wer­pen zal wel al­tijd de stad van mijn hart blij­ven, maar een te­rug­keer zit er op dit mo­ment niet in.”

Vol­gen­de zo­mer stapt het kop­pel in het hu­we­lijks­boot­je, maar in­mid­dels is er nog meer dat hen bindt en in West-Vlaan­de­ren houdt. In mei open­den ze sa­men kle­ding­win­kel ‘D-Of­fi­ci­al’. Van den Bo­gaert ver­diep­te zich in de mo­de­we­reld. “We ver­ko­pen ur­ban en freesty­le. En ook wat kos­tuums, hem­den en jurk­jes. Ik help voor­al mee ach­ter de scher­men. Zo ga ik één keer per maand mee naar Pa­rijs of Am­ster­dam om mee de col­lec­ties uit te kie­zen. Zo’n dag is best wel rus­tig hoor. Kof­fie­tje drin­ken, een se­lec­tie van kle­dij ma­ken. Van­uit Kuur­ne sta je trou­wens bin­nen twee uur­tjes in Pa­rijs. Ik was zelf nooit echt mo­de­be­wust, maar ik ben er wel graag mee be­zig. Als ik dan iets ge­ko­zen heb dat goed ver­koopt, dan maakt me dat wel blij. Of mijn vrien­din dan de toe­stem­ming moet ge­ven? Nee, als een van ons twee iets goed vindt, dan ne­men we het ge­woon mee.”

In min­der dan een jaar heeft het kop­pel al een mooi cli­ën­teel op­ge­bouwd. “Daar zit­ten ook al ploeg­maats bij. Een web­shop is een van de vol­gen­de din­gen die we wil­len lan­ce­ren. Voor­lo­pig pro­mo­ten we de kle­ding wel via Fa­ce­book en In­st­agram.”

Door­zet­tings­ver­mo­gen van een ren­ner

Ook op spor­tief vlak heeft Van den Bo­gaert wei­nig re­de­nen tot kla­gen. In een jaar tijd heeft de flank­spe­ler de Westel­se sup­por­ters kun­nen over­tui­gen van zijn kwa­li­tei­ten. De eer­ste maan­den was het al­le­maal wat twij­fel­ach­tig, maar sinds ja­nu­a­ri schop­te hij het tot vas­te pi­on on­der Bob Pee­ters. Tot hij be­gin ok­to­ber ge­bles­seerd uit­viel. Zijn kracht: zijn door­zet­tings­ver­mo­gen, 90 mi­nu­ten lang met het mes tus­sen de tan­den de he­le flank af­gaan.

“Mijn pe­ri­o­de in En­ge­land heeft me fy­siek ster­ker ge­maakt. In de la­ge­re reek­sen is het daar nog steeds kick and rush, dat helpt wel om steeds door die muur te lo­pen. Maar dat door­zet­tings­ver­mo­gen zat er van kleins­af al in. Mijn va­der is twee jaar prof­ren­ner ge­weest. Dan krijg je dat er wel in­ge­pe­perd. Zelf heb ik nooit ge­fietst. Mijn va­der koers­te ei­gen­lijk niet graag, maar werd van thuis uit ge­pusht. Mijn groot­moe­der is zelfs nog Bel­gisch kam­pi­oe­ne ge­weest. Ei­gen­lijk wil­de mijn pa­pa lie­ver voet­bal­len. Dat ik dus niet wil­de koer­sen, vond hij niet erg. Cou­reur, het zou trou­wens niets voor mij zijn. Dan moet je nog meer op­of­fe­rin­gen ma­ken. Ik zou me dan he­le­maal op­slui­ten. Nu kan ik na een wed­strijd nog eens ge­rust een friet­je gaan eten.”

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.