“Ik heb nog niets be­slist over mijn toe­komst”

Ju­pi­ler Pro Lea­gue lonkt naar ver­de­di­ger Jan Van den Bergh (24), die straks ein­de con­tract is

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOETBAL - KOEN FRANS

Beer­schot Wil­rijk is nog steeds de fie­re lei­der in de twee­de pe­ri­o­de. Van­avond komt met Tu­be­ke de

ver­ras­sen­de eer­ste ach­ter­vol­ger op be­zoek in het Olym­pisch Sta­di­on.

Een match die moet ge­won­nen wor­den, dat be­seft ook man in vorm Jan Van den Bergh. “Het moet on­ze am­bi­tie zijn om in de drie res­te­ren­de

wed­strij­den voor de win­ter­stop het maxi­mum van de pun­ten te pak­ken.”

De kans­lo­ze be­ker­uit­scha­ke­ling te­gen AA Gent is ver­teerd, Beer­schot Wil­rijk kan zich op­nieuw vol­le­dig rich­ten op de com­pe­ti­tie. “Die ne­der­laag in Gent was zuur, maar is niet blij­ven na­zin­de­ren in de groep. Door de ve­le bles­su­res en de schor­sing van Pry­chy­nen­ko heb­ben we aan tv-kij­kend Vlaan­de­ren ge­woon niet kun­nen to­nen wat we in on­ze mars heb­ben. Maar kom, de wed­strijd van dit week­end is veel be­lang­rij­ker dan die ver­lo­ren be­ker­match”, kijkt Jan Van den Bergh al­weer voor­uit.

Jij hebt je wél in de kij­ker ge­speeld. Marc De­gry­se nam je tij­dens de rust on­der de loep in de li­ve-uit­zen­ding op Spor­za.

“Ja, ik had er­van ge­hoord en heb de wed­strijd na­dien her­be­ke­ken. Ik was wel ver­eerd met de com­pli­men­ten die ze mij daar ga­ven. Een acht­ste fi­na­le in de Be­ker van Bel­gië, li­ve op Spor­za. Het is een groot po­di­um en ik denk dat ik me­zelf wel heb kun­nen to­nen. Ik heb ach­ter­af ook al­leen maar po­si­tie­ve be­richt­jes ge­kre­gen van vrien­den en ken­nis­sen. Dat doet me veel ple­zier. En het be­ves­tigt mijn ge­voel dat ik goed be­zig ben.”

Dit week­end komt Tu­be­ke op be­zoek. Een top­per zo­waar...

“Ja, ze staan daar toch maar mooi op de twee­de plaats in de twee­de pe­ri­o­de. Ze heb­ben vo­ri­ge week Union ge­klopt, dat is toch geen ver­keer­de pres­ta­tie. En in on­ze vo­ri­ge thuis­match te­gen Tu­be­ke heb­ben we tot in de laatste mi­nuut moe­ten wach­ten op een flits van Marius Nou­bis­si om de ze­ge over de streep te trek­ken. We zul­len hen ze­ker niet on­der­schat­ten. Maar wij moe­ten ab­so­luut win­nen. We heb­ben geen an­de­re keu­ze. Als we die twee­de pe­ri­o­de­ti­tel wil­len pak­ken, dan moe­ten we Tu­be­ke klop­pen. Sim­pel. Daar­na vol­gen nog twee be­lang­rij­ke mat­chen: op Union en thuis te­gen Lommel. Het moet on­ze am­bi­tie zijn om in die drie res­te­ren­de wed­strij­den voor de win­ter­stop het maxi­mum van de pun­ten te pak­ken.”

Weet je nog wan­neer jul­lie voor het laatst de nul heb­ben ge­hou­den?

(Denkt na) “Nee. Maar ik heb het ge­voel dat dat al veel te lang ge­le­den is.”

Het is ge­le­den van 6 ok­to­ber, de vo­ri­ge thuis­match te­gen... Tu­be­ke.

“Veel te lang ge­le­den dus. (lacht) Het is een van mijn gro­te frus­tra­ties. Maar ik vind dat we van­uit de­fen­sief oog­punt niet zo slecht spe­len. We ge­ven in el­ke wed­strijd re­de­lijk wei­nig kan­sen weg. Maar het is on­ge­loof­lijk hoe snel we een te­gen­goal in­cas­se­ren. Als de te­gen­stan­der een hal­ve kans krijgt, heb­ben we prijs. We wer­ken er el­ke dag kei­hard aan om als ploeg slim­mer en be­ter te ver­de­di­gen. Het is frus­tre­rend om dan week na week zo’n sim­pe­le te­gen­goals te moe­ten slik­ken. Ik denk dat we op het mid­den­veld ook wel een spe­ler als Pie­ter­maat mis­sen. Zo’n ie­mand mag je niet on­der­schat­ten.”

Je hebt sinds kort een nieu­we ma­ke­laar: Stijn Fran­cis. Die heeft en­ke­le ron­ken­de na­men in zijn por­te­feuil­le. Je bent zelfs zijn eni­ge spe­ler die ‘maar’ in 1B voet­balt. Moe­ten we daar iets uit be­slui­ten?

“Nee, he­le­maal niet. Ik had on­langs ge­woon een goe­de bab­bel met Stijn en ben daar­om van ma­ke­laar ver­an­derd. Meer moet je daar niet ach­ter zoe­ken.”

Je blijft dus ge­woon bij Beer­schot Wil­rijk?

“Mijn con­tract loopt op het ein­de van het sei­zoen af, maar ik voel veel ver­trou­wen van het be­stuur. Er is een groot we­der­zijds res­pect tus­sen me­zelf en Jan Van Win­c­kel. En ook met be­stuur­der Fran­cis Vran­c­ken heb ik een goe­de band. Hun open­heid en eer­lijk­heid waar­deer ik enorm. Na­tuur­lijk denk ik wel eens na over het ver­de­re ver­loop van mijn car­ri­è­re. Ik ben nog re­la­tief jong en am­bi­ti­eus: ik wil ooit op het hoog­ste ni­veau voet­bal­len. Het is bo­ven­dien geen ge­heim dat er in het ver­le­den al en­ke­le eer­ste­klas­sers heb­ben ge­polst (denkt na) Ik wil na­tuur­lijk graag met Beer­schot Wil­rijk pro­mo­ve­ren, om zo de stap naar eer­ste klas­se te kun­nen zet­ten. Dat zou ge­wel­dig zijn, want ik voel me nog al­tijd on­ge­loof­lijk goed op het Kiel. Maar tot dus­ver heb ik nog niets be­slist. De ko­men­de we­ken zal ik die be­lang­rij­ke knoop wel eens moe­ten door­hak­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.