“Nos­tal­gie met een knip­oog”

Kat­ja Ret­sin en An­ne De Baet­ze­lier zor­gen voor glit­ter en gla­mour wo Kerst­feest wordt ex­tra vro­lijk met eu­we gloed­nieu­we ven De ko­me­die Sven De Rid­der

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! -

De warm­te van kerst en de uit­bun­dig­heid van oud­jaar in één: daar­voor moet u bij de Win­ter­re­vue zijn. Glit­ter en gla­mour, Dis­ney, Dir­ty Dan­cing en Dirk Van Vooren: het zit al­le­maal in A Night @ the Mo­vies.

Het pak­je: “De Win­ter­re­vue is een unie­ke voor­stel­ling, die je in geen en­ke­le tak van de sec­tor kan te­rug­vin­den”, zegt ac­teur Dirk Van Vooren. “Een com­bi­na­tie van leu­ke mu­ziek met sket­ches. Heel af­wis­se­lend en ge­schikt voor het breedst mo­ge­lij­ke pu­bliek. En met film heb­ben we, net als vo­rig jaar, bo­ven­dien een aan­trek­ke­lijk the­ma. Met mu­ziek uit ech­te block­bus­ters en we heb­ben zelfs een Dis­ney-med­ley, die we op een apar­te ma­nier be­na­de­ren.”

De strik: “We wil­len glit­ter en gla­mour. Daar­om ko­zen we voor Kat­ja Ret­sin en An­ne De Baet­ze­lier, die be­gin­nen met pre­sen­te­ren maar gaan­de­weg bij de sket­ches be­trok­ken wor­den. En ze zin­gen en dan­sen. Ze gaan al­le­bei als Doro­thy The Wi­zard of Oz ach­ter­na. Dat wordt de ge­le draad in on­ze voor­stel­ling. Wie The Wi­zard is? Dat blijkt op het eind van de voor­stel­ling. En ver­geet ook on­ze re­vue­ster­ren als Britt Van der Borght en Pa­trick On­zia niet.”

Nos­tal­gie: “Dat is de ce­ment van de sa­men­le­ving. Te­le­vi­sie­pro­gram­ma’s waar­in te­rug­ge­blikt wordt, zijn al­tijd een suc­ces. The­a­ter Elckerlyc is al pu­re nos­tal­gie op zich en we bren­gen er nu een voor­stel­ling zo­als die vroe­ger po­pu­lair was, zij het in een mo­der­ne­re ver­sie. Daar sa­men met de fa­mi­lie en de vrien­den naar kij­ken in een plu­chen ze­tel, is heer­lijk. Nos­tal­gie, dat vormt de ma­gie van on­ze voor­stel­ling. We mer­ken dat aan de re­ac­ties van het pu­bliek. Maar ook op het po­di­um krij­gen we daar kip­pen­vel van.”

Tra­di­tie: “We staan voor on­ze vier­de re­vue en spe­len voor een groei­end pu­bliek. Het voor­be­houd is weg­ge­ëbd: men­sen zien dat re­vue ei­gen­tijds en met een knip­oog kan ge­bracht wor­den. We bren­gen de voor­stel­ling ook met de­zelf­de re­vue­ploeg en dat geeft ons een voor­sprong bij het ma­ken en schrij­ven. Men­sen we­ten wat ze mo­gen ver­wach­ten: ook dat is tra­di­tie.”

Kerst­ge­hal­te: “Sa­men­zijn is in de kerst­pe­ri­o­de bij­zon­der be­lang­rijk. Er zijn wei­nig voor­stel­lin­gen die al­le ge­ne­ra­ties be­roe­ren. Bij ons is dat wel het ge­val. Voor mij is kerst he­le­maal spe­ci­aal om­dat mijn doch­ter op kerst­dag is ge­bo­ren. Dat was mijn mooi­ste kerst­ca­deau ooit. Maar we zit­ten ook in de ein­de­jaars­sfeer. Daar gaat het voor­al om het ple­zier. Feest is het sleu­tel­woord. En ple­zier ma­ken kan bij ons, want we spe­len ook op ou­de­jaars­avond. Men­sen we­ten voor mid­der­nacht vaak niet waar naar­toe. Bij ons kan dat wel in een voor­stel­ling die op de­ze avond uit­mondt in een volks­feest!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.