Heist-op-den-Berg zet licht op groen voor ANPR-ca­me­ra’s

Num­mer­plaat­her­ken­ning én tra­ject­con­tro­le op komst

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOORZIJDE PAGINA - BERT PROVOOST

De po­li­tie­zo­ne Heist gaat een reeks vas­te ANPR-ca­me­ra’s in­stal­le­ren op het grond­ge­bied. Daar­voor gaf de ge­meen­te­raad van Heist-op-den-Berg dins­dag­avond groen licht. De num­mer­plaat­her­ken­ning zal de lo­ka­le po­li­tie een ex­tra mid­del ge­ven om voer­tui­gen en per­so­nen op te spo­ren. Maar daar­naast zal de tech­no­lo­gie ook aan­ge­wend wor­den om een tra­ject­con­tro­le te in­stal­le­ren op een drie­tal plaat­sen in de ge­meen­te waar snel­heid een pro­bleem wordt. Het gaat om stra­ten in Heist-cen­trum, Schriek en Ite­gem.

De po­li­tie­zo­ne Heist gaat voor het eerst vas­te ca­me­ra’s met num­mer­plaat­her­ken­ning (ANPR) in­zet­ten op vier ver­schil­len­de plaat­sen van het grond­ge­bied. Die zul­len niet al­leen num­mer­pla­ten mo­ni­to­ren, maar te­ge­lijk ook de snel­heid van de pas­se­ren­de wa­gens me­ten via een au­to­ma­ti­sche tra­ject­con­tro­le.

Voor­lo­pig wordt er in de po­li­tie­zo­ne Heist soms een mo­bie­le ca­me­ra met num­mer­plaat­her­ken­ning in­ge­zet. Voor het eerst zul­len er nu ook vas­te ca­me­ra’s ge­plaatst wor­den. Daar­voor gaf de ge­meen­te­raad dins­dag­avond groen licht. “We gaan in eerste in­stan­tie ANPR-ca­me­ra’s in­stal­le­ren in de Los­traat in Heist-cen­trum, de Schrieks­traat in Schriek en de ’s He­ren­weg in Ite­gem”, zegt korps­chef Luc Geens van de po­li­tie­zo­ne Heist.

De ca­me­ra’s zul­len zo­als el­ders ge­bruikt wor­den om on­der an­de­re voer­tui­gen zon­der gel­di­ge ver­ze­ke­ring, ge­sto­len wa­gens, ge­sto­len num­mer­pla­ten, in­bre­kers of an­de­re ple­gers van cri­mi­ne­le fei­ten op te spo­ren. Maar in Heist gaan ze de tech­no­lo­gie ook in­zet­ten voor snel­heids­con­tro­les via tra­ject­con­tro­le. “Op de drie ge­ko­zen plek­ken is er een pro­bleem met snel­heids­hand­ha­ving. In de Schrieks­traat en de ’s He­ren­weg gaan we de hui­di­ge 70 km per uur af­dwin­gen, in de Los­traat wordt 50 km per uur in­ge­voerd tot aan de spoor­weg. Ook het sport­cen­trum en het nieu­we zwem­bad zul­len in die nieu­we zo­ne val­len”, al­dus Geens.

Hulp van bu­ren

In de Los­traat wordt er een nieu­we ca­me­ra ge­plaatst aan de ro­ton­de en aan de spoor­weg. In de Schrieks­traat wordt maar één nieu­we ca­me­ra ge­plaatst, maar zul­len snel­heids­ge­ge­vens uit­ge­wis­seld wor­den met een ca­me­ra van de po­li­tie­zo­ne Bo­du­kap die vlak­bij staat. Het­zelf­de ge­beurt aan de ’s He­ren­weg waar ook al net over de grens op grond­ge­bied He­r­enthout een ca­me­ra staat van de po­li­tie­zo­ne Ne­te­land.

De ge­ge­vens wor­den niet in Heist zelf ver­werkt. “Al­les wordt via een cen­traal sys­teem in Brus­sel ge­mo­ni­t­ord. Wij krij­gen dan be­richt als er ‘hits’ wor­den vast­ge­steld. Bij drin­gen­de mel­din­gen wor­den we via de ra­dio­ka­mer zelfs met­een op de hoog­te ge­steld, zo­dat er ge­past in­ge­gre­pen kan wor­den”, legt Geens uit.

On­ge­wens­te vracht­wa­gens

En dan is er nog een vier­de in­ves­te­ring in ANPR-ca­me­ra’s op komst, na­me­lijk in het cen­trum van Wie­k­evorst. “Daar zul­len ze in­ge­zet wor­den om te con­tro­le­ren op vracht­wa­gens in het cen­trum, zo­dat we zwaar ver­keer dat het ver­bod niet na­leeft, kun­nen be­boe­ten. Het voor­be­rei­den­de dos­sier daar is voor­lo­pig nog niet af­ge­rond, die in­ves­te­ring zal dus la­ter dit jaar op de ge­meen­te­raad goed­ge­keurd wor­den”, al­dus Geens.

De kost­prijs voor de vier lo­ca­ties sa­men be­draagt 463.000 eu­ro. “De mid­de­len ko­men uit het ver­keers­vei­lig­heids­fonds en wor­den op de­ze ma­nier op­nieuw ge­ïn­ves­teerd in maat­re­ge­len die de ver­keers­vei­lig­heid ten goe­de ko­men. Door sa­men te wer­ken met na­bu­ri­ge po­li­tie­zo­nes is de in­ves­te­ring be­taal­baar­der”, zegt bur­ge­mees­ter Luc Vleu­gels (CD&V).

Som­mi­ge ste­den zijn via de weg her­me­tisch af­ge­slo­ten met ca­me­ra’s. Zo ver gaan ze in Heist niet. “Door ons uit­ge­strek­te grond­ge­bied en on­tel­ba­re toe­gangs­we­gen is dat hier niet haal­baar. Maar ook op de­ze ma­nier zul­len we er een goed ex­tra mid­del bij heb­ben om heel wat fe­no­me­nen ef­fi­ci­ën­ter aan te pak­ken. De goe­de re­sul­ta­ten el­ders doen ons het bes­te ver­ho­pen”, al­dus Vleu­gels.

De be­stel­ling kan na de goed­keu­ring ge­plaatst wor­den. Ver­wacht wordt dat de ca­me­ra’s bin­nen een half jaar ope­ra­ti­o­neel zul­len zijn.

FO­TO RR

De ca­me­ra’s ko­men in de Los­traat in Heist-cen­trum, de Schrieks­traat in Schriek en de ’s He­ren­weg in Ite­gem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.