Joa­chim Van Damme:

Joa­chim Van Damme, de­ze win­ter nog op de ra­dar van Standard, maakt zich op voor vijf fi­na­les

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOORZIJDE PAGINA - DIEDERIK GEYPEN

“Ti­tel, be­ker, top­club … Mooi, maar ik hou de voetjes op de grond”

Wil KV Me­che­len in de run­ning blij­ven voor Play-off 1, dan is win­nen te­gen An­der­lecht ei­gen­lijk een must. Ge­luk­kig kan Ma­lin­wa mor­gen op­nieuw op Joa­chim Van Damme (28) re­ke­nen. De pa­tron van de ploeg kon in ja­nu­a­ri naar Standard, maar in Me­che­len hiel­den ze het been tot twee keer toe stijf. “Of ik zelf nee had kun­nen zeg­gen te­gen Standard? Ge­mak­ke­lijk.”

De rib­breuk be­hoort de­fi­ni­tief tot het ver­le­den. Ook van zijn schor­sing na vijf ge­le kaar­ten is Van Damme ver­lost. KV kan dus weer op zijn kop­man te­ren. De sta­tis­tie­ken spre­ken boek­de­len. Mét Van Damme in de ploeg pak­te Ma­lin­wa 29 op 51 (of­wel 57 pro­cent van de pun­ten). Zón­der hem am­per 5 op 24 (of­wel 21 pro­cent). De Waas­lan­der is on­mis­baar voor geel en rood. “Goh, ik vind het moei­lijk om zo­iets over me­zelf te zeg­gen. Als voet­bal­ler heb je de sta­tis­tie­ken lie­ver voor dan te­gen, maar het blij­ven cij­fers. Ie­der­een is

ver­vang­baar.”

Toch be­schik jij over een uniek pro­fiel. “Ik denk dat Jor­di (Van­ler­berg­he, red.) mijn pro­fiel be­na­dert. Ik ben wat gro­ter, hij is iets snel­ler. Ie­der­een heeft zijn plus- en min­pun­ten. Aster Vran­ckx leunt dan weer meer aan bij Rob Schoofs. Ik denk dat de twee po­si­ties per­fect dub­bel be­zet zijn.”

Meer dan wie ook ben jij de aan­ja­ger van de ploeg.

“Je hebt dat of je hebt dat niet. Die ei­gen­schap is moei­lijk te trai­nen. Door­heen de ja­ren ben ik die rol meer op mij gaan pak­ken. Maar het is niet zo dat ik de baas ben, hoor. Met Ar­jan (Swin­kels, red.) en Onur (Kaya, red.) zit­ten er wel meer lei­ders in de groep.”

Speel­de je zon­der die rib­bles­su­re nu bij Standard?

“Da’s een moei­lij­ke vraag.”

Het had wel ge­kund.

“Er was in­te­res­se, daar heeft het Me­chel­se be­stuur mij ook over aan­ge­spro­ken. Maar er moest na­tuur­lijk over prij­zen ge­praat wor­den. Naar wat ik ver­no­men heb, heeft de club tot twee keer toe een bod ge­wei­gerd. Tot een per­soon­lijk ge­sprek met Standard is het nooit ge­ko­men. Of mijn bles­su­re de in­te­res­se heeft af­ge­remd? Dat kan. Was ik er dan op in­ge­gaan? Dat weet ik niet. Ik heb hier nog een con­tract tot 2023. Ik zal niet als een wil­de op ta­fel klop­pen en zeg­gen dat ik weg wil.”

Kan je ‘neen’ zeg­gen te­gen Standard?

“Ge­mak­ke­lijk. Oké, het is mis­schien een unie­ke kans, ge­zien mijn leef­tijd (Van Damme wordt in ju­li 29, red.), maar het blijft so­wie­so een beet­je dub­bel. Wil ik wel ver­hui­zen? Wat denkt de fa­mi­lie er­van? En wat als ik ginds niet speel? Bij Me­che­len zit ik goed. De club groeit, ik krijg veel ver­trou­wen, ie­der­een kent me hier, er komt we­ke­lijks 16.000 man kij­ken. Da’s niet slecht, hé.”

En zeg­gen dat je dik twee jaar ge­le­den nog prof­voet­bal­ler af was.

“Da’s ook waar. (lacht) Het kan snel gaan. De ti­tel in 1B, de be­ker, in­te­res­se van een top­club… Al­le­maal mooi, maar ik houd de voetjes op de grond. Als ik te heb­be­rig word, loopt het ge­ga­ran­deerd mis.”

Had je dit nog dur­ven den­ken na jouw do­ping­schor­sing?

“Dat ik ooit weer zou sjot­ten? Dat wel. Maar van al­les wat ik nu be­reikt heb met KV Me­che­len had ik nooit dur­ven dro­men. Ik ben op het ide­a­le mo­ment in de per­fec­te groep be­land. Zie ons mee­draai­en in de strijd om Play-off 1. Had nie­mand ver­wacht.”

In 2020 wil het voor­als­nog niet luk­ken. Hoe gaat de groep met de­ze on­ge­wo­ne si­tu­a­tie om?

“Die nul op twaalf is na­tuur­lijk klo­te, maar we heb­ben in an­der­half jaar tijd al an­de­re sto­ten mee­ge­maakt. We hoe­ven dit niet te dra­ma­ti­se­ren. In drie van de vier mat­chen ver­dien­den we meer. On­ze er­va­ring helpt ons om dit te ka­de­ren.”

En dat lukt?

“Ik pro­beer dat toch te doen. Wan­neer we win­nen, kan ik wel eens mee­gaan in het en­thou­si­as­me. (lacht) Maar in een min­de­re pe­ri­o­de kijk ik nuch­ter naar het spel­le­tje. Dan voel ik voor­al de drang om ons te her­pak­ken.”

Als­nog naast de top zes grij­pen zou toch een te­leur­stel­ling zijn na een knap sei­zoen?

“Hoe lan­ger je mee­draait, hoe meer je er­naar hun­kert. Ook om­dat de kwa­li­teit voor Play-off 1 er is. Of de par­tij te­gen An­der­lecht die van de laat­ste kans is? Dat zeg­gen we al een paar we­ken. Zo­lang je zelf niet wint, kijk je au­to­ma­tisch naar de re­sul­ta­ten van de con­cur­ren­ten. La­ten we be­gin­nen met zelf weer pun­ten te pak­ken.”

Wordt Ma­lin­wa jouw laat­ste club?

(Lacht) “Het mag, maar het kan ook an­ders uit­draai­en. Je weet dat nooit, hé. Als Me­che­len mor­gen zegt ‘we heb­ben jou niet meer no­dig’, dan moet ik wel el­ders naar­toe. Het komt van twee kan­ten.”

Zien we jou la­ter uit­bol­len in het Be­ver­se?

“Met ab­so­lu­te ze­ker­heid. Ooit ga ik op­nieuw met mijn vrien­den van vroe­ger in de zaal voet­bal­len. En als het kán, ook op het veld. Dicht bij huis, voor de ‘cent­jes’. La­chen en ze­ve­ren, maar toch nog met een doel spe­len.”

Zo kan je wel door­gaan tot je veer­tig­ste.

“Ik weet niet of mijn li­chaam dat zal toe­staan. (lacht) Het zal er­van af­han­gen hoe goed ik me dan nog ga soig­ne­ren.”

Je ver­zorgt je toch als nooit te­vo­ren?

“De ene keer al wat meer dan de an­de­re. Ik ver­zorg me be­ter dan vroe­ger, maar ik zal al­tijd me­zelf blij­ven. Ik moet ook kun­nen blij­ven wie ik ben. An­ders ver­lies ik mijn waar­de.”

Aan kwa­li­teit heb je al­les­zins nog niet in­ge­boet. Mag Standard in de zo­mer nog eens aan­klop­pen?

“Het plaat­je zal vol­le­dig moe­ten klop­pen voor­al­eer ik hier ooit een stap bui­ten zet.” (knip­oogt)

FO­TO WAL­TER SAENEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.