Weer hoop voor 450 werk­ne­mers fail­lie­te fa­briek

Ver­re­gaan­de ge­sprek­ken over ge­deel­te­lij­ke over­na­me CG Po­wer Sys­tems in Me­che­len

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOORZIJDE PAGINA -

De 450 werk­ne­mers die hun baan ver­lo­ren bij het fail­lis­se­ment van CG Po­wer Sys­tems – het vroe­ge­re Pau­wels Tra­fo – in Me­che­len, heb­ben weer een spran­kel­tje hoop. Vlaams mi­nis­ter van Werk Hil­de Cre­vits (CD&V) be­ves­tigt dat er ver­re­gaan­de ge­sprek­ken be­zig zijn over een ge­deel­te­lij­ke over­na­me van het trans­for­ma­to­ren­be­drijf. De Vlaam­se re­ge­ring wil bij een door­start ook de fi­nan­cie­ring van het be­drijf on­der­steu­nen met waar­bor­gen. Al­licht is het wel wach­ten tot be­gin maart voor er een over­ne­mer be­kend zal zijn.

Er zijn ge­sprek­ken over een ge­deel­te­lij­ke over­na­me van CG Po­wer Sys­tems in Me­che­len, zegt Vlaams mi­nis­ter van Werk Hil­de Cre­vits (CD&V). Maar een over­ne­mer zal wel­licht pas be­gin maart wor­den ge­von­den. Be­gin de­ze maand ging de fa­bri­kant van trans­for­ma­to­ren fail­liet.

In de fa­briek in Me­che­len-Noord ver­lo­ren tien da­gen ge­le­den 450 men­sen hun baan. Vlaams Par­le­ments­le­den Caro­li­ne Gen­nez (sp.a) en Tom On­ge­na (Open Vld) vroe­gen gis­te­ren aan Hil­de Cre­vits wat de stand van za­ken is. “Ze ant­woord­de dat er ver­re­gaan­de ge­sprek­ken zijn voor een ge­deel­te­lij­ke over­na­me”, zegt On­ge­na.

Als er een bu­si­ness­plan is, zal de Vlaam­se re­ge­ring dat steu­nen. “De VDAB is ook ac­tief om de ge­trof­fen werk­ne­mers te be­ge­lei­den”, zegt On­ge­na. Vol­gens Cre­vits be­taalt VDAB de kos­ten voor op­lei­din­gen die no­dig zijn en be­kijkt het hoe de ge­trof­fen werk­ne­mers te­recht­kun­nen in an­de­re on­der­ne­min­gen die on­ge­veer de­zelf­de jobs aan­bie­den.

Cre­vits zegt ook dat de Vlaam­se re­ge­ring bij een door­start de fi­nan­cie­ring van het be­drijf kan on­der­steu­nen met waar­bor­gen.

Vol­gens Peg­gy Schu­er­mans, se­cre­ta­ris van de chris­te­lij­ke vak­bond ACV, zal het nog een tijd­je du­ren voor de even­tu­e­le over­ne­mer van CG Po­wer Sys­tems be­kend is. “We ver­wach­ten pas te­gen be­gin maart dui­de­lijk­heid”, zegt Schu­er­mans. “Er is po­ten­ti­eel. CG Po­wer Sys­tems is fail­liet ge­gaan om­dat er een acuut ge­brek aan li­qui­de mid­de­len was, niet om­dat er niet ge­noeg vraag was naar de pro­duc­ten. Maar de klan­ten van CG Po­wer Sys­tems gaan na­tuur­lijk niet wach­ten met het plaat­sen van be­stel­lin­gen tot er een over­ne­mer is. Het komt er dus op aan om niet te lang te wach­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.