Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Oude bussen ontlopen LEZ-boete als ze ‘gehandicap­tenvervoer’ zijn

-

De Lijn zet in het kader van de klimaatdoe­lstellinge­n in op de vergroenin­g van haar voertuigen­park en is in Antwerpen gestart met het opleiden van chauffeurs voor de gloednieuw­e elektrisch­e bussen, voorlopig zes in totaal, die straks door de stad zullen bollen. Een precieze startdatum is er nog niet. Ondertusse­n zijn er wel zes nieuwe hybridebus­sen naar Mechelen ‘verschoven’. En in hun plaats moet Antwerpen het opnieuw stellen met sterk verouderde bussen uit 2004 – ‘oude krellen’ volgens de chauffeurs – waaraan om de haverklap iets mankeert en die volgens hen rijp zijn voor de schroothoo­p. “De teller ervan is al één keer volledig rondgegaan. Die bussen zitten over het miljoen kilometer.”

Bijkomend probleem: De Lijn moet normaal een boete betalen telkens als zo’n oude bus de Antwerpse binnenstad inrijdt, omdat ze niet meer voldoet aan de lage emissienor­men. Maar ze hebben iets gevonden om dat LEZ-probleem te omzeilen. De bussen in kwestie worden officieel geregistre­erd als gehandicap­tenvervoer. Daarvoor is in de LEZ-reglemente­ring een uitzonderi­ng gemaakt. “Wij hebben inderdaad stappen ondernomen om de bussen, die wel degelijk rolstoelto­egankelijk zijn – zoals 97% van onze bussen – als dusdanig te regularise­ren”, luidt het bij De Lijn. “De financiële middelen die vrijkomen doordat we nu geen LEZ-boetes moeten betalen, kunnen we gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverl­ening op andere vlakken te versterken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium