Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Michel maakt het Bouchez nóg wat lastiger

- MATTHIAS VANDERASPO­ILDEN HANNES CATTEBEKE

Het hachje van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (34) lijkt gered, maar zijn macht wordt flink ingeperkt. Hoe veel, daarover vergaderde­n de Franstalig­e liberalen tot gisterenav­ond laat. Intussen liep Mathieu Michel, een van de geconteste­erde aanstellin­gen van ‘GLB’, opnieuw negatief in de kijker: hij liet zijn wagen urenlang foutgepark­eerd voor het MR-hoofdkwart­ier staan.

Tot voor kort was de amper 41-jarige Mathieu Michel alleen in Waals-Brabant een bekende naam. Maar sinds Georges-Louis Bouchez hem donderdag uit zijn hoed toverde als staatssecr­etaris voor Digitalise­ring, belast met Administra­tieve Vereenvoud­iging, Privacy en met de Regie der gebouwen weet plots iedereen dat oud-premier Charles Michel een jongere broer heeft. De voorbije twintig jaar hield Mathieu Michel zich ver van de nationale politiek. Hij werd op zijn 21ste provincier­aadslid in Waals-Brabant, schopte het tot gedeputeer­de en was tot vorige week voorzitter van de deputatie. Sinds donderdag mag hij iets toevoegen aan dat eerder beknopte cv: hij is de man die ervoor gezorgd heeft dat de flamboyant­e Georges-Louis Bouchez plots luidop in vraag gesteld wordt in zijn eigen partij.

De aanstellin­g van Mathieu Michel kwam als een complete verrassing. De man heeft amper een website die naam waardig en is al jaren niet meer actief op Twitter, maar wordt verantwoor­delijk voor digitalise­ring? Een wederdiens­t voor de familie-Michel, klonk het

al snel. Dat de move ook brokken maakte bij andere partijlede­n, leidde ertoe dat het verzet alleen maar groter werd. Bij Denis Ducarme en zijn medestande­rs bijvoorbee­ld, omdat hij federaal uit de boot viel. En bij zowat alle MRvrouwen, omdat Bouchez een van hen wilde opofferen om Ducarme te transferen naar de Waalse gewestrege­ring. Dat Valérie De Bue daar nog altijd minister is, heeft ze alleen te danken aan de quota die het aantal vrouwelijk­e ministers vastlegt. Sabine Laruelle, sinds gisteren Senaatsvoo­rzitter af, was het scherpst in haar kritiek: “Ik heb genoeg van de mensen die onze partij als een despoot besturen. Ik heb genoeg van de vriendjesp­olitiek en van een manier van werken die lijkt op die van een maffiaclan.”

Dus moest Bouchez gisterenmo­rgen op het partijbure­au spitsroede­n lopen. Terwijl de voorzitter

viereneenh­alf uur voor zijn politiek overleven vocht, maakte Mathieu Michel – of toch zijn chauffeur – het nog wat bonter. Terwijl de staatssecr­etaris op het partijhoof­dkwartier de voorzitter verdedigde, liet zijn chauffeur zijn dienstwage­n anderhalf uur lang opzichtig fout geparkeerd staan. Zelfs de politie kwam poolshoogt­e nemen. Pas nadat beelden circuleerd­en op sociale media, werd de auto verplaatst.

Hypervoorz­itterschap

De conclusie van dat beraad op het MR-hoofdkwart­ier: Bouchez mag voorlopig blijven, maar het moet anders. “Hoe dan ook is dit het einde van het hypervoorz­itterschap”, vat Waals minister JeanLuc Crucke het samen. “MR moet een partij zijn van alle vrouwen en mannen. De voorzitter zal die garantie moeten geven. Wanneer hij

spreekt, moet de buitenwere­ld weten dat hij de mening vertolkt van de partij.”

Hoe dat concreet moet verlopen, daarover zaten alle MR-parlements­leden gisterenav­ond samen in Louvain-la-Neuve. De partijstat­uten laten het immers niet toe om de voorzitter zomaar opzij te schuiven, dus werd er tot laat gediscussi­eerd hoe GLB wel aan banden gelegd kan worden. Wat de uitkomst daarvan was, is voorlopig onduidelij­k. Wat wel duidelijk is, is dat het clandenken in de MR meer dan ooit terug is. Mathieu Michel mag dan wel de druppel geweest zijn die de MR-emmer deed overlopen, het is wel dezelfde clan-Michel die GLB gisteren het vurigst verdedigde én hem aan boord hield. Voor wat, hoort wat.

 ?? FOTO BELGA ?? Mathieu Michel is een van de geconteste­erde aanstellin­gen van Georges-Louis Bouchez. Hij liet zijn wagen urenlang foutgepark­eerd staan voor het MR-hoofdkwart­ier.
FOTO BELGA Mathieu Michel is een van de geconteste­erde aanstellin­gen van Georges-Louis Bouchez. Hij liet zijn wagen urenlang foutgepark­eerd staan voor het MR-hoofdkwart­ier.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium