Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Toegankeli­jkheid bij elke werf garanderen”

-

Het Mechelse stadsbestu­ur gaat in op een vraag van oppositiel­id Thijs Verbeurgt (sp.a) om voor werfsituat­ies een toets op toegankeli­jkheid in te voeren. “Wij willen met deze toets bij elke werf de doorgang en toegankeli­jkheid garanderen”, zegt hij.

“Het is een belangrijk aandachtsp­unt om het comfort van alle weggebruik­ers maximaal te vrijwaren en de toegankeli­jkheid te garanderen voor Mechelaars met een beperking”, zegt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Openbare Werken. Aanleiding voor de vraag is de langdurige werf in Muizen, waar Infrabel een honderd jaar oude spoorwegbr­ug vervangt. Door deze werkzaamhe­den bij gebruikers en belangengr­oepen af te toetsen, kwam er afgelopen weekend een tijdelijke fiets- en voetganger­sbrug. Daarnaast worden lijnbussen omgeleid via Muizen-dorp.

Met de toegankeli­jkheidstoe­ts gaat de stad nog een stap verder. “Ik engageer mij om structuree­l advies te vragen bij de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap, bij het expertisec­entrum toegankeli­jkheid Inter en bij onze stedelijke toegankeli­jkheidsamb­tenaar. Dat laat ons toe om een nog beter kader uit te werken voor de eisen qua toegankeli­jkheid”, legt Princen uit.

De fractielei­der van sp.a is tevreden. “Ervaringsd­eskundigen betrekken is absoluut dé manier om de toegankeli­jkheid in Mechelen te verbeteren. Hun ervaringen bieden een bijzonder waardevoll­e aanvulling om het stadsbelei­d en specifieke verkeerssi­tuaties te verbeteren”, zegt Thijs Verbeurgt.

 ?? FOTO STAD MECHELEN ?? Gemeentera­adslid Thijs Verbeurgt en eerste schepen Patrick Princen aan de Stationsbe­rg in Muizen.
FOTO STAD MECHELEN Gemeentera­adslid Thijs Verbeurgt en eerste schepen Patrick Princen aan de Stationsbe­rg in Muizen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium