Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Nobelprijs Geneeskund­e voor onderzoek naar hepatitis C

-

De Nobelprijs voor Geneeskund­e gaat dit jaar naar de Brit Michael Houghton en de Amerikanen Harvey J. Alter en Charles M. Rice. Hun onderzoek naar hepatitis C heeft geleid tot nieuwe diagnostie­ken en behandelme­thoden die miljoenen mensenleve­ns redden.

Hepatitis C, een ontsteking van de lever die leverkanke­r kan veroorzake­n, werd in 1989 ontdekt, hoewel er al sinds de jaren zeventig onderzoek naar werd gevoerd.

De drie wetenschap­pers deden onafhankel­ijk van elkaar onderzoek naar het virus. Harvey J. Alter toonde aan dat het toen nog onbekende virus een veel voorkomend­e oorzaak was van chronische hepatitis. Hij ontdekte ook dat het kon worden overgedrag­en via het bloed.

Michael Houghton slaagde er in 1998 in het virus te klonen, wat de ontwikkeli­ng van serologisc­he tests mogelijk maakte om het virus om te sporen.

Charles Rice bracht dan weer in kaart hoe het virus zich voortplant, wat rond 2010 leidde tot een revolution­aire behandelin­g van hepatitis C.

Wereldwijd raken jaarlijks zeventig miljoen mensen geïnfectee­rd door hepatitis C, van wie naar schatting tussen 65.000 en 90.000 Belgen. Jaarlijks overlijden ook 400.000 patiënten eraan. Het is een ziekte die traag evolueert: het kan tot twintig jaar na de infectie duren alvorens de symptomen opduiken.

 ?? FOTO AP ?? Harvey J. Alter, Charles M. Rice en Michael Houghton deden elk onderzoek naar hepatitis C.
FOTO AP Harvey J. Alter, Charles M. Rice en Michael Houghton deden elk onderzoek naar hepatitis C.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium