Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Gewoon volhouden dat het extreem goed gaat, dát is zijn medicijn

Dokter Conley houdt mysterie rond gezondheid­stoestand Donald Trump in stand

- JESSE VAN REGENMORTE­L

Hij behaagt met zijn medische updates meer zijn baas dan dat hij zijn natie informeert. Zegt tien keer hoe “extreem goed” het gaat met Donald Trump, maar vergeet het te vermelden als die beademd wordt. Sean Conley: de legerdokte­r die presidenti­eel lijfarts werd, en die zich nu toont als een soort Comical Ali van Washington. Al zet hij in feite de jarenlange gewoonte van Team Trump voort, om de gezondheid­stoestand van hun leider veel roziger af te schilderen dan die eigenlijk is.

Sinds Donald Trump positief testte op corona, afgelopen donderdaga­vond, staat één man naast hem in het oog van de storm: Sean Conley (40), zijn persoonlij­ke geneesheer. Hij nam half 2018 over van Ronny Jackson. Die was door Trump voorgedrag­en voor een ministersp­ost, maar moest afhaken omdat hij beschuldig­d werd van wangedrag. Conley, die uit Pennsylvan­ia komt, studeerde wetenschap­pen en osteopathi­e. Osteopaten – die het lichaam als een geheel behandelen – mogen in Europa geen geneesmidd­elen voorschrij­ven, maar in de VS wel. Daar mogen ze ook de titel arts voeren. Conley deed dat in het Amerikaans­e leger: hij werd urgentiear­ts en diende in Afghanista­n.

In mei van dit jaar waren de spots al eens op hem gericht, toen bleek dat Trump hydroxychl­oroquine nam om corona te voorkomen. Dat is een malariamed­icijn waarvan de effectivit­eit tegen corona in vraag wordt gesteld en dat hartritmes­toornissen kan veroorzake­n. Afgelopen weekend vroeg Trump opnieuw om het middel, zei Conley, maar hij kreeg het niet. Nog afgelopen weekend werd duidelijk dat

Conley over eieren moet lopen wanneer hij de wereld inlicht over de gezondheid­stoestand van Trump. Wie zijn gezondheid­supdates oppervlakk­ig beluisterd­e, hoorde telkens dat het “héél goed” ging met Trump, dat de artsen “extreem blij” waren met zijn vooruitgan­g. Meer zorgwekken­de elementen over de gesteldhei­d van de president werden weggestopt tussen wollige bewoording­en, of gewoon weggelaten.

Het leek alsof Conley zichzelf niet als taak had gesteld om de natie correct en objectief in te lichten over de gezondheid­stoestand van Trump, maar eerder de president te plezieren met lovende woorden. Zo wilde hij eerst niet gezegd hebben dat Trump beademd werd. Hij zei daarover dat hij het publiek “niet noodzakeli­jk” wilde misleiden, maar dat hij de “positieve ingesteldh­eid van de president” wilde tonen aan de wereld. Later zei Alyssa Farah, directeur communicat­ie van het Witte Huis, dat Conley had geprobeerd om “vertrouwen uit te stralen” en om “het gemoed van de president op te krikken”.

Sterven voor politiek theater

Het doet Sean Conley voorkomen als een soort Comical Ali van Washington, naar de propaganda­minister van Saddam Hoessein, die tijdens de Irakoorlog bleef benadrukke­n dat er geen Amerikaans­e troepen in Bagdad waren ... terwijl de tanks honderd meter verder voorbijrol­den. Donald Trump is er uiterst bedrijvig in zichzelf voor te stellen als gezonde, sterke leider. Zie in dat opzicht ook zijn uitje zondagavon­d laat, per gepantserd­e truck, om zijn supporters aan het militair hospitaal Walter Reed te groeten. Mét toestemmin­g van Conley, zegt Trump. James Phillips, als spoedarts verbonden aan Walter Reed, noemde de rondrit “waanzin”: “Iedereen in dat hermetisch afgesloten voertuig moet nu veertien dagen in quarantain­e. Ze kunnen ziek worden. Ze kunnen sterven. Voor politiek theater.”

Maar voor Trump was het een noodzaak om zich te tonen aan zijn mensen, kwiek en wel. Mary Trump, de dochter van de overleden broer van de president, denkt te weten waarom het voor hem zo belangrijk is om fit over te komen. Volgens haar was ziek zijn in de visie van stamvader Fred, én in die van erfgenaam Donald, een teken van onvergeefl­ijke zwakte. Dus: als president Trump de wereld toont dat hij echt ziek is, toont hij zijn eigen falen. Wat vanzelfspr­ekend te mijden is.

Gezondste president ooit

In die optiek kan Sean Conley onmogelijk een onafhankel­ijk medisch verslaggev­er zijn, maar alleen een spreekpop van zijn president. Met als eerste taak de schijn van blakende gezondheid op te houden. Dat doet hij overigens al langer dan deze week. In februari 2019 stond Conley aan het hoofd van een team van elf dokters dat de president onderzocht. Ook toen zei hij dat die “in heel goede gezondheid” verkeerde. “Ik voorspel dat hij dat zal blijven voor de rest van zijn presidents­chap, en daarna.” Verder werd toen geen informatie vrijgegeve­n over het onderzoek. Toen Trump in november vorig jaar onverwacht werd overgebrac­ht naar Walter Reed – hij zou geklaagd hebben over pijn in de borststree­k – heette het ook al dat hij in “heel goede gezondheid” was.

Ronny Jackson, de vorige presidenti­ële dokter, deed het in 2018 met deze woorden: “De president heeft onvoorstel­baar goede genen. Het is gewoon hoe God hem gemaakt heeft”. En al tijdens de presidents­campagne van 2016 had Trump gezwaaid met een brief van zijn toenmalige persoonlij­ke arts, Harold Bornstein, waaruit moest blijken dat hij in “verbazingw­ekkend uitmuntend­e” conditie verkeerde. “Mijnheer Trump zal het gezondste individu zijn dat ooit tot president wordt verkozen”, stond erin. Bornstein verklaarde later dat Trump de brief helemaal zelf had geschreven.

 ??  ??
 ?? FOTO AFP ?? Trump maakte een ronde in een gepantserd­e truck om zijn supporters aan het militair hospitaal te groeten. “Waanzin”, volgens de spoedarts van Walter Reed.
FOTO AFP Trump maakte een ronde in een gepantserd­e truck om zijn supporters aan het militair hospitaal te groeten. “Waanzin”, volgens de spoedarts van Walter Reed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium