Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

ExxonMobil schrapt ruim 60 banen in Antwerpen

Door coronacris­is moet oliereus ingrijpen in drie vestiginge­n in provincie

- CHRISTOF WILLOCX

Het Amerikaans­e oliebedrij­f ExxonMobil wil tegen eind 2021 zo’n 320 jobs schrappen in België, waarvan ruim zestig in de provincie Antwerpen. De herstructu­rering is het gevolg van de coronacris­is, maar er is meer aan de hand. “Olie is een aflopend verhaal”, zegt financieel expert Pascal Paepen.

Door de coronacris­is rijden we minder met de auto en vliegen we amper nog met het vliegtuig. Daardoor worden oliebedrij­ven zoals ExxonMobil zwaar getroffen. In de Europese vestiginge­n van de oliereus zijn tegen eind volgend jaar 1.956 banen bedreigd. “In België zouden naar verwachtin­g zo’n 320 arbeidspla­atsen kunnen verdwijnen”, zegt het bedrijf. “We proberen directe ontslagen zo veel mogelijk te vermijden, bijvoorbee­ld door pensioneri­ngen en natuurlijk­e afvloeiing­en. Maar ontslagen zijn niet uitgeslote­n. Door de omvang van de herstructu­rering zijn de mogelijkhe­den voor de interne herplaatsi­ng van werknemers beperkt.”

ExxonMobil heeft drie vestiginge­n in de provincie Antwerpen: in de haven, in Zwijndrech­t en in Meerhout. In elk van die fabrieken staan ruim twintig banen op het spel. Het hoofdkanto­or in Machelen, nabij Brussel, wordt met 260 bedreigde jobs het zwaarst getroffen.

15 miljard dollar dividend

“In de komende weken zijn er ondernemin­gsraden, waarin we samen zitten met de directie. We zullen deze herstructu­rering daar verder bespreken”, zegt Levi Sollie, vakbondsse­cretaris van de socialisti­sche vakbond BBTK voor de Antwerpse vestiginge­n van ExxonMobil. “Maar de Europese vakbonden vinden het wel opmerkelij­k dat deze herstructu­rering een besparing van 250 miljoen dollar per jaar zal opleveren, terwijl er vorig jaar maar liefst voor 14,8 miljard dollar aan dividenden is uitgekeerd aan de aandeelhou­ders.”

De Brusselse vakbondsve­rtegenwoor­diger Hans Christiaen­s, die ook bij BBTK werkt, wil het aantal ontslagen in België absoluut naar beneden krijgen. “Het gaat hier over een schokkend aantal”, zegt hij. “We willen de werknemers samenbreng­en voor een overleg.”

Eerste verlies in 32 jaar

ExxonMobil heeft de winsten decenniala­ng opgestapel­d, maar in het eerste kwartaal van dit jaar maakte de multinatio­nal voor het

Pascal Paepen eerst in 32 jaar verlies. “De werknemers die na deze herstructu­rering overblijve­n, moeten nog niet onmiddelli­jk vrezen voor hun job, maar op lange termijn is de oliesector een aflopend verhaal”, zegt Pascal Paepen, economiedo­cent aan de Thomas More Hogeschool en redacteur van de financiële website spaarvarke­ns.be. “Fossiele brandstoff­en in auto’s en de scheepvaar­t worden in de komende jaren steeds meer vervangen door elektricit­eit en waterstof. Het is verre van zeker dat oliebedrij­ven de transforma­tie naar groene energie succesvol kunnen maken. Groene energie heeft een totaal ander productiep­roces dan olie. Kijk maar naar de geschieden­is: de uitvinder van de lamp was geen kaarsenmak­er.”

Pascal Paepen raadt u aan om geen aandelen van ExxonMobil of andere oliebedrij­ven meer te kopen. “De oliebedrij­ven hebben hun moeilijke positie deels aan zichzelf te wijten”, zegt hij. “Ze hebben jarenlang veel geld uitgekeerd aan hun aandeelhou­ders, in plaats van het te investeren in de toekomst van het bedrijf.”

Economiedo­cent “Oliebedrij­ven hebben jarenlang veel geld uitgekeerd aan hun aandeelhou­ders, in plaats van het te investeren in de toekomst van het bedrijf.”

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium