Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Wegen kunnen veel beter, ik vond wel zestig knelpunten”

Gemeentera­adslid bundelt verbeterpu­nten in Grote Mobiliteit­slijst

- BERT PROVOOST

Gemeentera­adslid Brend Van Ransbeeck (Groen) ziet nog veel mogelijkhe­den voor verbeterin­g op de Berlaarse wegen. Hij bracht zestig knelpunten in kaart die volgens hem aangepakt zouden moeten worden. Al die gegevens werden gebundeld in wat hij de Grote Mobiliteit­slijst noemt.

Via een bevraging probeerde de groene partij een beeld te krijgen van de pijnpunten in Berlaar. Brend Van Ransbeeck: “Ik heb een oproep gedaan met de vraag om problemen en verbeterpu­nten te melden uit het Berlaarse verkeer. Er werden meldingen gedaan door zowel automobili­sten, fietsers als voetganger­s. Die gingen onder andere over allerlei problemen, gaande van overdreven snelheid, stoeptegel­s die los liggen, putten in de weg, het ontbreken van een fietspad, voetpad of fietsovers­teekplaats tot kasseien die de weg oncomforta­bel maken.”

Alles werd samengebra­cht in een lijst, die online te raadplegen is op een kaartje van Berlaar. “Een vijftal voetpaden ligt er bijvoorbee­ld heel slecht bij en moet dringend aangepakt worden. Het gaat dan om Rode-Kruisstraa­t, Leliestraa­t, Lentestraa­t, Nethendal en Doelstraat.

Brend Van Ransbeeck toont het rapport dat hij opstelde, geflankeer­d door partijgeno­ot Koen Kerremans.

Die vijf straten zijn de zwaarste pijnpunten en kleuren donkerrood op onze kaart. Toen ik foto’s ging nemen in de Rode-Kruisstraa­t wist een inwoner me zelfs te vertellen dat er een oudere buurvrouw in het gips lag. Ze was gevallen over de losliggend­e straatsten­en. Dat is onaanvaard­baar. Dat terwijl veel inwoners de slechte staat van de voetpaden al eerder gemeld hadden bij de gemeente.”

Fiets- en wandelrefl­ex

Groen pleit ook nog voor een fiets- en wandelrefl­ex. “Op verschille­nde plekken in de gemeente merk je aan de meldingen dat ze dat in Berlaar nog niet hebben. Zo staan verkeersbo­rden in het midden van het voetpad in de Stationsst­raat en op de Kapellebaa­n. De

fietspaden naar de omliggende gemeenten en verbinding­swegen zijn ook hels”, klinkt het.

De bedoeling is om het document te overhandig­en aan het gemeentebe­stuur op de Commissie Mobiliteit en Openbare werken op 15 ok

Brend Van Ransbeeck

Gemeentera­adslid

“Een oudere buurvrouw was gevallen over de losliggend­e straatsten­en. Ze ligt nu in het gips. Dat is onaanvaard­baar.”

tober. “Zo kunnen ze er actief mee aan de slag gaan. We zullen de vorderinge­n op onze zestig punten blijven opvolgen en zullen nieuwe meldingen blijven aanvullen op onze website”, vertelt Van Ransbeeck nog.

“Keuzes maken”

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA) heeft ondertusse­n al inzage gekregen in de zestig punten. “Ik heb dinsdag samengezet­en met de diensten om de punten te overlopen, ook de politie bekijkt ze. Veel zaken zijn bekend. We gaan ook ter plaatse waar nodig, want we nemen meldingen rond dingen

Het voetpad in de Leliestraa­t. die beter kunnen ernstig.”

“Anderzijds merken we ook dat er veel onduidelij­kheden zitten in de punten en dat niet alle voorstelle­n zinnig zijn. Zo wordt een fietsstraa­t in de Sollevelde­n gevraagd, terwijl daar een heel breed fietspad ligt. Als bestuur kunnen we helaas ook niet alles tegelijk uitvoeren, omdat de middelen beperkt zijn en we onze mobiliteit niet mogen overladen met gelijktijd­ige werkzaamhe­den. We moeten dus keuzes maken. We zijn nu al bezig aan de kerkomgevi­ng en ook de nutsmaatsc­happijen werken momenteel aan de Hemelshoek, waar later een aannemer nieuwe riolering met nieuw wegdek en een fietspad zal aanleggen.”

“De vijf slechte voetpaden die Groen opsomt, staan trouwens al op onze planning. Die werkzaamhe­den zijn even uitgesteld door corona, maar zullen zo snel mogelijk uitgevoerd worden door onze eigen ploegen. Zij zullen boomwortel­s verwijdere­n waar nodig, de bedding gelijktrek­ken en de uitgenomen klinkers opnieuw egaal plaatsen”, besluit de schepen.

https://www.groenberla­ar.be/mobiliteit­slijst_berlaar

 ?? FOTO KRIS MARTLÉ ??
FOTO KRIS MARTLÉ
 ?? FOTO BEPR ?? Verkeersbo­rden staan in het midden van het voetpad op de Kapellebaa­n.
FOTO BEPR Verkeersbo­rden staan in het midden van het voetpad op de Kapellebaa­n.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium