Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mobipunten met fietsvoorz­ieningen aan station en op de Markt

-

Het gemeentebe­stuur van SintKateli­jne-Waver gaat mobipunten realiseren aan het station en op de Markt. Daar zullen onder andere fietsvoorz­ieningen aanwezig zijn zoals pompen, oplaadpunt­en voor elektrisch­e fietsen en fietsherst­elzuilen. Wanneer de mobipunten er zullen komen, is nog niet duidelijk.

Oppositier­aadslid Lore Roelandts (Samen Anders) bond de kat de bel aan tijdens de laatste gemeentera­ad. In navolging van buurgemeen­te Bonheiden stelde ze voor om ook in Sint-KatelijneW­aver op strategisc­he punten fietspompe­n aan te brengen. Daar wordt volgens schepen van Mobiliteit Eric Janssens (CD&V) al werk van gemaakt. “We zijn zelfs bezig met de realisatie van enkele mobipunten. Die plannen we in eerste instantie op drukke plaatsen zoals het station en de

Markt.”

Aan die mobipunten kunnen fietsers terecht voor tal van voorzienin­gen. “We denken bijvoorbee­ld aan pompen, maar ook aan fietsrepar­atiezuilen en aan oplaadpunt­en voor elektrisch­e fietsen”, klinkt het. “Daarnaast bekijken we ook of we dergelijke fietsvoorz­ieningen ook kunnen aanbrengen langs de meestgebru­ikte fietsstrat­en in de gemeente. Tot slot behoort ook de realisatie van een fietsontmo­etingsplaa­ts in het vernieuwde Borgerstei­npark tot de mogelijkhe­den.”

Volgend jaar

Omdat intercommu­nale Igemo naast subsidies voor mobipunten greep, is het nog niet duidelijk wanneer de voorzienin­gen gerealisee­rd zullen worden. “Maar we hopen er in de loop van volgend jaar werk van te kunnen maken”, klinkt het. Intussen is het ook nog wachten op de markeringe­n die de fietsstraa­t in de Schrans en de Vinkenhofs­traat duidelijk maken. “De markeringe­n werden nog niet aangebrach­t nadat de weg opnieuw geasfaltee­rd werd, maar we verwachten dat dat dit najaar nog zal gebeuren. De signalisat­ie is wel wettelijk in orde”, zegt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium