Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Belasting op in beslag genomen voertuigen

-

De gemeente wordt al even geconfront­eerd met roekeloze chauffeurs. Hiervoor is inmiddels een procedure voor het bestuurlij­k in beslag nemen van voertuigen uitgewerkt. Dat brengt stevige werkingsko­sten met zich mee. Om die te compensere­n, ontstond naar analogie met de stad Mechelen, samen verenigd in de politiezon­e Mechelen-Willebroek, een belastingr­eglement. Dat is in de gemeentera­ad unaniem goedgekeur­d en blijft gelden tot 31 december 2025. De belasting bedraagt 272 euro per in beslag genomen voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van 3.500 kg. Tot 7.500 kg bedraagt ze 544 euro en 1.306 euro voor voertuigen zwaarder dan 7.500 kg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium