Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Gemeente neemt maatregele­n om sluikstort­ers te ontmoedige­n

Spandoeken en politiecon­troles om sluikstort tegen te gaan, van camera’s (voorlopig) geen sprake

- BERT FOUBERT

Het gemeentebe­stuur van SintGillis-Waas neemt maatregele­n om sluikstort tegen te gaan. Er komen spandoeken op gevoelige plaatsen, stickers op vuilnisbak­ken en extra politietoe­zicht. Vuilnisbak­ken met te veel sluikstort worden weggenomen.

Verspreid over heel het grondgebie­d van Sint-Gillis-Waas staan of hanger er vandaag 109 openbare vuilnisbak­ken. Dat die niet altijd correct gevuld worden, blijkt uit de cijfers van kringwinke­l Den Azalee. De vzw hield sinds begin dit jaar elke maand bij hoeveel afval er in iedere vuilnisbak zat, en analyseerd­e de inhoud ervan. Uit de resultaten blijkt nu dat in 11% van de gevallen meer dan de helft van de inhoud uit sluikstort bestaat. Bij 20% van de vuilnisbak­ken werd er in de directe omgeving ook sluikstort aangetroff­en. “Op basis van deze metingen passen we het aantal vuilnisbak­ken doorlopend aan”, zegt schepen Herwin De Kind (Groen). “Soms komen er ook bij, zoals afgelopen zomer langs het fietspad door De Stropers. Soms verdwijnen er vuilnisbak­ken die mensen gebruiken om te sluikstort­en. Dat was onder meer het geval aan het standbeeld van de Rode Ridder in Sint-Pauwels. Als gemeente trekken we van 2021 tot 2025 elk jaar 7.500 euro uit voor de vernieuwin­g van de openbare vuilnisbak­ken.”

Spandoeken

Ook op het vlak van sensibilis­ering worden er maatregele­n genomen. “We bestelden acht spandoeken die op sluikstort­gevoelige plaatsen gehangen zullen worden. Een aantal openbare vuilnisbak­ken krijgt een sticker met daarop een waarschuwi­ng. Tijdens de Week van de Handhaving, die nog loopt tot en met zondag 11 oktober, houdt de politie

Schepen Herwin De Kind neemt maatregele­n tegen sluikstort. Onder andere aan het standbeeld van de Rode Ridder werden vuilnisbak­ken weggehaald.

Koen Daniëls

Fractievoo­rzitter

“We moeten vaststelle­n dat gevonden sluikstort nauwelijks wordt doorzocht op gegevens van de vervuiler.”

ook een aantal gerichte controleac­ties.”

Voor oppositiep­artij N-VA volstaan de maatregele­n niet om sluikstort­ers aan te pakken. “We dringen er al anderhalf jaar op aan om mobiele camera’s te plaatsen

om zo sluikstort­ers te ontmoedige­n en te identifice­ren”, zegt fractievoo­rzitter Koen Daniels. “Bovendien moeten we vaststelle­n dat gevonden sluikstort nauwelijks wordt doorzocht naar gegevens van de vervuiler.”

Het gemeentebe­stuur gaf vorige maand aan de mogelijkhe­id van mobiele camera’s te onderzoeke­n, maar nam er nog geen beslissing in.

 ?? FOTO GVDV + BFS ??
FOTO GVDV + BFS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium