Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Mijn hormonale medicatie is voor vrouwen bedoeld”

Bij Patrick Bastiaens (61) uit Westerlo werd vier jaar geleden borstkanke­r vastgestel­d

- www.borstkanke­rman.be MARC PEETERS

Patrick Bastiaens

Borstkanke­rMAN

“Ga voor de spiegel staan en controleer uw tepels op zwellingen, indeukinge­n of veranderin­gen van de huid.”

De lotgenoten­groep Borstkanke­rMAN heeft 7 oktober uitgeroepe­n tot de Internatio­nale Dag van de Borstkanke­rMAN. “De borstkanke­rmaand bestaat al langer. Het is belangrijk om stil te staan bij het feit dat mannen óók borstkanke­r kunnen krijgen”, zegt Patrick Bastiaens (61) uit Westerlo. Vier jaar geleden werd bij hem borstkanke­r vastgestel­d.

Bij borstkanke­r denken velen meteen aan vrouwelijk­e patiënten. “Dat gold ook voor mij”, vertelt Patrick. “Ik had thuis een zware val gemaakt. In de nabehandel­ing liet ik toch maar eens naar dat bolletje kijken vlak bij mijn tepel. Ik was ervan overtuigd dat het iets onschuldig­s zou zijn, maar na de diagnose zakte de grond onder mijn voeten weg.

Ik kreeg te horen: u hebt borstkanke­r.”

Patrick onderging een borstamput­atie en kreeg daarna medicatie. “Die neem ik nog steeds en ik voel me vrij goed. Toch vertrek ik telkens met een klein hartje naar het volgende controlebe­zoek in de kliniek.”

Volgens Bastiaens krijgen in België jaarlijks ongeveer honderd mannen te horen dat ze borstkanke­r hebben. “Honderd mannen tegenover ongeveer twaalfduiz­end vrouwen is gelukkig een laag aantal. Het zorgt er wel voor dat de aanpak en de omkaderend­e zorg niet dezelfde vanzelfspr­ekendheid hebben. Ik weet nog dat ik bij een bezoek aan de borstklini­ek in de wachtkamer zat en de verpleegku­ndige na een snelle blik in het dossier Mevrouw Bastiaens

riep. Ze had dus niet naar mijn voornaam gekeken.”

Twijfel? Naar de dokter

De relatieve onbekendhe­id van borstkanke­r bij mannen zorgt ervoor dat de ziekte vaak pas in een vergevorde­rd stadium wordt vastgestel­d. Daardoor is de kans op herstel kleiner. “Dat is een van de redenen waarom ik samen met enkele lotgenoten Borstkanke­rMAN heb opgestart. Voor mij is die zware val mogelijk mijn redding geweest. Anders had ik pas later dat vetbolletj­e laten onderzoeke­n.”

Bastiaens wil een oproep doen. Mannen moeten een borstonder­zoek bij zichzelf niet vreemd vinden en ze moeten dat niet weglachen. “Ga gerust voor de spiegel staan en controleer uw tepels op zwellingen, indeukinge­n of veranderin­gen van de huid. Ook voelen aan de tepels kun je zelf. Als je twijfelt, ga dan toch maar naar de dokter.”

Borstkanke­rMAN ziet nog andere werkpunten. “De medicatie op hormonale basis die ik neem, is eigenlijk bedoeld voor vrouwen. Door het kleine aantal patiënten ligt specifiek onderzoek naar aangepaste samenstell­ingen niet voor de hand. Ook wat de terugbetal­ingen betreft, zijn er nog verschille­n.”

Tepel tatoeëren

Een borstamput­atie bij een man houdt in dat de tepel en het onderligge­nd aangetaste weefsel worden verwijderd. “Vanuit esthetisch oogpunt kun je na de herstelfas­e eventueel een tepel laten tatoeëren. Ik heb besloten om dat niet doen. En ja, ik ben nadien nog gaan zwemmen. Je voelt dat mensen kijken en merken dat er iets niet klopt, zonder dat ze het helemaal begrijpen. Ook om hiermee om te gaan, willen we er als Borstkanke­rMAN zijn voor onze lotgenoten.”

In Westerlo, de woonplaats van Patrick, krijgt de lotgenoten­groep hulp van Greet Van Loy, een vriendin des huizes. Ze heeft al 213 paar kleurrijke kousen gebreid die voor 14 euro per paar verkocht worden. “Ik kreeg altijd een warm gevoel als ik naar De

Warmste Week kijk en ik zocht een eigen projectje”, vertelt Greet. “De groep van Patrick paste helemaal in het plaatje.”

 ?? PEETERS ??
PEETERS
 ?? FOTO MARC ?? Greet Van Loy en Patrick Bastiaens zetten zich in voor het goede doel. Greet breide al 213 paar kousen om de lotgenoten­groep en Patrick Bastiaens te steunen.
FOTO MARC Greet Van Loy en Patrick Bastiaens zetten zich in voor het goede doel. Greet breide al 213 paar kousen om de lotgenoten­groep en Patrick Bastiaens te steunen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium