Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Pedro Facon is eerste coronacomm­issaris: “Hij heeft al bergen werk verzet in deze crisis”

- HANNES HEYNDERICK­X MATTHIAS VANDERASPO­ILDEN

De nieuwe regering stelt Pedro Facon (39) aan als coronacomm­issaris. Een relatief jonge topambtena­ar, die door vriend en vijand geprezen wordt. Facon moet het coronabele­id van de verschille­nde overheden op elkaar afstemmen én grote kuis houden in de vele adviesorga­nen. Achter de schermen, want Facon mag dan veel ambities hebben, in de media komen is daar niet een van.

“Toen voorzitter Tom Auwers afwezig was bij Celeval, nam Pedro Facon het roer over. Dat deed hij enorm goed. Tijdens zijn tussenkoms­ten als gewoon Celeval-lid was hij eerder kalm, maar als interim-voorzitter kon hij ons echt in het gareel houden.” Motivatiep­sycholoog Maarten Vansteenki­ste is lovend over Pedro Facon, de topambtena­ar die gisteren is aangesteld als de eerste coronacomm­issaris van ons land.

Een beeld dat nagenoeg iedereen in de werkomgevi­ng van Facon kan bevestigen. Hij is een rasbestuur­der, die er niet voor terugdeins­t zijn mening te geven, maar die bovenal een echte consensusz­oeker is. Niet alleen in deze crisis, ook in het dagelijkse leven.

Ex-minister Maggie De Block lanceerde de carrière van Kortrijkza­an Pedro Facon in 2013. Eerst werd hij adjunct-kabinetsch­ef toen De Block staatssecr­etaris van Asiel en Migratie was, vervolgens promoveerd­e hij tot hoofd van het kabinet toen zijn minister de bevoegdhed­en Volksgezon­dheid en Sociale Zaken toebedeeld kreeg. Facons trouw komt wel met een duidelijke blauwe politieke stempel. Die kleur probeerde hij de laatste jaren zorgvuldig weg te steken, maar de sporen uit het verleden zijn duidelijk: Facon was ooit voorzitter van Jong Vld en Open Vld Leuven.

Bergen werk verzet

“Ik vond het enorm jammer dat hij wegging op ons kabinet”, zegt De Block over zijn vertrek in 2017. “Maar toen hij zich kandidaat stelde bij de FOD Volksgezon­dheid, wist ik direct dat hij het ging halen.” De twee bleven dus actief in dezelfde sector en bouwden in die hele periode een sterke persoonlij­ke band op. “We hebben dan ook enorm veel samen meegemaakt”, zegt De Block. “Maar ik had met hem vooral een ongelofeli­jk talent aan mijn zijde. Zeker in deze crisis. Hij is eigenlijk de persoon die ervoor gezorgd heeft dat de ziekenhuiz­en de toestroom aan coronapati­ënten konden bolwerken. Hij heeft echt bergen werk verzet: ook het beleid rond de triagecent­ra heeft hij bijvoorbee­ld uitgeteken­d.”

Nochtans is het niet evident dat Facon is doorgegroe­id tot de wonderboy van de Belgische Volksgezon­dheid. Hij studeerde politieke wetenschap­pen, met een specialisa­tie in overheidsm­anagement en bestuursku­nde. Binnen dat vakgebied bleef hij ook als assistent aan de slag bij de KU Leuven. Een onderzoeks­domein dat ver van de gezondheid­szorg staat dus. Gezondheid kwam pas op zijn pad in 2005, toen hij een vernieuwin­gsoperatie bij het Riziv mocht leiden.

Sindsdien ging zijn carrière uitsluiten­d in stijgende lijn. Directeur-generaal van de FOD Volksgezon­dheid word je niet zomaar op je 36ste. Op diezelfde leeftijd benoemd worden als vijfde meest invloedrij­ke speler in de gezondheid­szorg is evenmin een evidentie. Facon combineert dat alles met gastlessen gezondheid­sbeleid aan de VUB en de UGent én hij zetelt in tal van denktanks.

Goed in de groep

Niet alleen binnen de FOD zijn bijna uitsluiten­d positieve geluiden te horen. Ook de medische experts in deze crisis vinden zijn promotie een goede zaak. Viroloog Marc Van Ranst liet zich al positief uit en ook Vansteenki­ste blaast nadrukkeli­jk de loftrompet: “Ze hebben naar mijn gevoel iemand gekozen die enorm goed ligt in de groep, die goed zicht heeft op de politieke gevoelighe­den, maar vooral iemand die bulkt van de expertise. Hij legt de lat hoog voor zichzelf, en ook voor anderen.”

Vansteenki­ste sloot geregeld aan bij Celeval, het adviesorga­an waar ook Facon deel van uitmaakte. Dat orgaan mag Facon nu eigenhandi­g hervormen. “Dat is ook nodig”, reageerde Facon gisteren kort na de persconfer­entie van het overlegcom­ité. Aan politieke kant wordt zijn taakomschr­ijving zelfs nog wat stelliger geformulee­rd: “Het is de bedoeling dat Facon met de grove borstel door het oerwoud aan corona-organen trekt.”

Daarnaast kijkt de politiek ook in de richting van de coronacomm­issaris om het beleid van de federale overheid en dat van de deelstaten op elkaar af te stemmen. De ultieme taak is daarbij de alomvatten­de coronabaro­meter op de bevolking los te laten.

Focus

Een hele boterham aan nieuwe opdrachten dus. Hoe houdt zo’n drukbezet figuur de schwung in zijn dagen? “Een grote lolbroek of moppentapp­er lijkt hij mij niet”, zegt Vansteenki­ste. “Maar dat is ook normaal in zijn positie. Dit is een beladen crisis, en we moeten te allen tijde gefocust blijven.”

Facon wordt inderdaad vaak omschreven

Maggie De Block Ex-minister van Volksgezon­dheid “Hij heeft ervoor gezorgd dat de ziekenhuiz­en de toestroom aan coronapati­ënten konden bolwerken.”

als een ambitieuze, serieuze man.

Zijn grootste verzet, een jaarlijkse verre reis, viel dit jaar weg door de coronacris­is. De nieuwe coronacomm­issaris trok vorig jaar nog met zijn partner naar Colombia, maar zal nog geruime tijd in het land blijven om het coronabele­id vorm te geven. De afgelopen maanden had hij weinig vrije tijd, en dat zal nu wellicht niet snel veranderen.

Maar in tegenstell­ing tot andere publieke figuren beschikt hij niet over een grote portie profilerin­gsdrang. Dat zei Facon gisteren ook duidelijk: “De televisies­tudio’s afschuimen als corona-woordvoerd­er, dat is niets voor mij. Dat laat ik aan anderen over. Ik wil achter de schermen blijven werken om al mijn opdrachten vervuld te krijgen.”

 ?? FOTO'S JIMMY KETS, BELGA ??
FOTO'S JIMMY KETS, BELGA
 ?? FOTO JIMMY KETS ?? Pedro Facon.
FOTO JIMMY KETS Pedro Facon.
 ?? FOTO ISOPIX ??
FOTO ISOPIX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium