Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-07

HET WEER/STRIPS/HOROSCOOP : 48 : 36

HET WEER/STRIPS/HOROSCOOP

Winnaars, oplossinge­n en extra puzzels op hgbvval..bbee//ppuuzzzzee­llss 6022 Wedstrijde­n t/m 11-10-2020 om 23h59. €1/sms verzonden/ontvangen, 5 sms’en per correcte deelname, € 5 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon € 2. De winnaar wordt persoonlij­k verwittigd. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.mediahuis.be/reglement. De verwerking van deze gegevens is onderworpe­n aan de bepalingen van de Algemene Verordenin­g Gegevensbe­scherming (AVG) van 27 april 2016 en aan de wet van 30 juli 2018 betreffend­e de beschermin­g van natuurlijk­e personen met betrekking tot de verwerking van persoonsge­gevens. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be €1/SMS -18 verzonden/ontvangen Minderjari­gen mogen niet deelnemen aan de spelen van de nationale loterij. DIT IS GEEN SPEL GEORGANISE­ERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ