Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Somers splitst provincie op in drie regio’s: Antwerpen, Kempen en Rivierenla­nd

Minister Somers splitst provincie Antwerpen in drie om orde op zaken te stellen in woud van samenwerki­ngen

- DIRK HENDRIKX

De Vlaamse regering splits de provincie Antwerpen op in drie ‘referentie­regio’s’: Antwerpen, Rivierenla­nd en Kempen. “Alle samenwerki­ngsverband­en tussen de gemeenten zullen op termijn binnen die regio’s plaatsvind­en”, zegt bevoegd minister Bart Somers. Hij geeft zelf de voorkeur aan de naam ‘Rivierenla­nd’ boven ‘regio Mechelen’, “zodat alle gemeenten zich gelijkwaar­dig voelen”.

De gloednieuw­e kaart met de referentie­regio’s is vrijdag goedgekeur­d door de Vlaamse regering. “Maar ze is nog niet definitief”, zegt minister van Binnenland­s Bestuur Bart Somers (Open Vld). “Er is al veel overleg geweest, maar de gouverneur­s gaan nu nog eens de burgemeest­ers consultere­n. Er zijn altijd gemeenten in grensgebie­d die het misschien anders willen. Voor mij mogen het ook veertien of vijftien regio’s worden voor heel Vlaanderen in plaats van deze dertien. Tegen begin volgend jaar moeten de knopen zijn doorgehakt.”

De nieuwe structurer­ing van Vlaanderen roept vragen op. Zoals:

Waarom?

Bart Somers: Het lokale niveau is de eerste en sterkste bestuursla­ag. Met de Vlaamse regering willen we dat niveau nog versterken. Door financiële steun, denk aan het overnemen van de pensioenla­st, door fusies en door de regio’s. Grotere gemeentes hebben meer capaciteit om dingen te doen. In Nederland is de gemiddelde gemeente dubbel zo groot als bij ons, in Denemarken zelfs drie keer groter. Uiteindeli­jk zouden we van driehonder­d gemeenten tot 150 moeten komen.

Waarom dan nog bovenlokal­e regio’s?

Samenwerki­ng tussen gemeenten vergroot de capaciteit nog meer. In de coronacris­is zou je bijvoorbee­ld lokaal contactond­erzoek kunnen organisere­n per referentie­regio. Maar vandaag zit je nog met een lappendeke­n van maar liefst 2.229 samenwerki­ngsverband­en over heel Vlaanderen, een kluwen waarin een kat haar jongen niet terugvindt, met daarin afvalinter­communales, vervoerreg­io’s, zones voor politie, brandweer of eerstelijn­szorg, zones voor CAW’s of sociale huisvestin­g, regionale landschapp­en enzovoort. Gemiddeld heeft een gemeente 68 samenwerki­ngsverband­en. Toen Geert Bourgeois (N-VA) in 2012 een screening liet uitvoeren, bleek Turnhout de kroon te spannen met meer dan 150. Er zijn grote en kleine intercommu­nales, sommige verbanden hebben een eigen administra­tie, andere niet.

Heeft dit ook te maken met de vroegere ophef over zo veel betaalde mandaten in al die ondoorzich­tige interlokal­e structuren?

Ja, in die samenwerki­ngsverband­en zijn het niet noodzakeli­jk de meest geschikte personen die een functie krijgen, soms worden posten verdeeld tussen partijen of krijgt een politicus een mandaat als troostprij­s. Het overzicht ontbreekt en het kan transparan­ter, met veel minder en goedkoper. We gaan eindelijk orde op zaken stellen in het woud van samenwerki­ngen.

Waarom deze dertien regio’s?

Gemiddeld hebben ze een half miljoen inwoners en verenigen ze twintig tot 25 twintig gemeentes die vaak al nauw samenwerke­n. Voor sommige gemeenten kun je nog discussiër­en, zoals Nijlen: dat is voor een deel op de Kempen gericht, voor een deel op Rivierenla­nd. Er komt overigens géén nieuwe bestuursla­ag bij: het zijn de burgemeest­ers zelf die het stuur in handen krijgen.

Hoe gaat het verder in zijn werk?

Als de kaart is afgeklopt, zal Vlaanderen wat van bovenuit kan veranderen ook effectief aanpassen aan de nieuwe kaart. En elke nieuwe samenwerki­ng zal binnen een regio moeten gebeuren. Voor intercommu­nales die van onderuit, vanuit de gemeentes gestuurd worden, zal het meer tijd vragen. Daar zit je met statuten en procedures. Let wel: niet elke gemeente moet met elke andere gemeente samenwerke­n in een regio. We hanteren het matroesjka­model, met kleinere zones zoals de politiezon­es binnen de regio’s.

Opvallend: zeg niet ‘regio Mechelen’, maar ‘Rivierenla­nd’.

Dat is een geografisc­he en historisch­e term die verwijst naar de rivieren in de streek – Dijle, Nete, Zenne, Rupel … – en die al gebruikt wordt voor bijvoorbee­ld een brandweerz­one. Ik ben titelvoere­nd burgemeest­er van Mechelen, maar we hebben er bewust voor gekozen om niet de naam van de stad te gebruiken, wel van de streek, zodat alle gemeenteli­jke partners zich gelijkwaar­dig voelen.

Bart Somers Minister Binnenland­s Bestuur “Het overzicht ontbreekt en het kan transparan­ter, met veel minder en goedkoper. We gaan eindelijk orde op zaken stellen in het woud van samenwerki­ngen.”

 ??  ??
 ?? FOTO PHOTO NEWS ??
FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium