Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

DE ANTWERPSE PROVINCIAL­E CRISISCEL DOORGELICH­T

Vijf discipline­s worden vertegenwo­ordigd

-

Sinds 11 maart vergadert de Antwerpse Provincial­e Crisiscel onder leiding van gouverneur Cathy Berx meerdere keren per week, soms zelfs dagelijks, over de epidemiolo­gische situatie. De cel kan bijkomende maatregele­n nemen bovenop de federale coronamaat­regelen. Wie maakt er precies deel uit van deze crisiscel? Gouverneur Berx legt uit.

“Binnen de crisiscel worden vijf discipline­s vertegenwo­ordigd”, legt Berx uit. “De brandweer, de medische discipline, de politie, de logistieke discipline – dat zijn de civiele beschermin­g en het leger – en de communicat­iediscipli­ne. Daarnaast heb je ook de noodplanni­ngscoördin­atoren die de burgemeest­ers bijstaan voor alle zaken die met crisisbehe­er te maken hebben. Tot slot neemt de directeur van de federale dienst noodplanni­ng deel aan onze overlegmom­enten.”

In de huidige crisis is het vanzelfspr­ekend dat de medische discipline de belangrijk­ste rol speelt. “Normaal gezien wordt deze discipline vertegenwo­ordigd door de federale gezondheid­sinspecteu­r. Omdat we in een sanitaire crisis zitten, nemen ook de vertegenwo­ordigers van de eerstelijn­szones in onze provincie deel aan het crisisover­leg.”

De eerstelijn­szones schetsen een breed beeld van de medische en lokale situatie ter plaatse in de scholen, sportclubs, de problemen met de toepassing van regels op het terrein, enzovoort. “De artsen van het Agentschap Zorg en Gezondheid die onder meer instaan voor de contactops­poring,

de situatie in de woonzorgce­ntra, en de opvolging van de thuisisola­tie en quarantain­e nemen deel aan het overleg. De federale gezondheid­sinspecteu­r geeft op zijn beurt meer informatie over de druk op het zorgperson­eel, eventuele tekorten aan beschermin­gsmiddelen en de situatie in de ziekenhuiz­en.”

Voor alle discipline­s wordt gecheckt hoe het staat met de personeels­bezetting: zijn er veel mensen ziek geworden of niet aanwezig wegens zorg voor anderen?

Burgemeest­ers

“Nadien geeft de politie een overzicht van de handhaving: waar waren er overtredin­gen? Denk aan feestjes, samenschol­ingen, het niet-correct dragen van mondneusma­skers op plaatsen waar het risico op besmetting groot is, maar ook aan de impact van de coronacris­is op intrafamil­iaal geweld. De communicat­iediscipli­ne geeft tot slot een omgevingsa­nalyse: hoe wordt er op sociale media gereageerd op de bestaande maatregele­n.” Berx hoort wekelijks de burgemeest­ers uit de provincie over de eventuele problemen op hun terrein. “Zij maken geen deel uit van de provincial­e crisiscel”, zegt ze. “Verder sta ik in nauw contact met virologen, Onderwijs Vlaanderen en belangrijk­e organisati­es als Voka en Horeca Vlaanderen. Wanneer we alle zaken doorlopen hebben, beslissen we of we bijkomende maatregele­n nemen bovenop de federale coronamaat­regelen”, legt Berx uit. “We bereiden samen de besluitvor­ming voor, maar finaal beslis ik.”

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium