Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Wie hier afstudeert, heeft meteen een job”

Uitbreidin­g en renovatie Hogere Zeevaartsc­hool moet weer meer studenten aantrekken

- CHRISTOPH MEEUSSEN

De Hogere Zeevaartsc­hool ziet een dipje in het aantal ingeschrev­en studenten. Met de start van de werken voor een grootschal­ige uitbreidin­g en renovatie moet de voor het maritieme Antwerpen zo belangrijk­e school een nieuw elan krijgen, want het aantal leerlingen daalde dit jaar lichtjes.

Modernisti­sch, maar zeker niet (meer) modern. Zo kun je de gebouwen van de Hogere Zeevaartsc­hool ten noorden van de Royersslui­s omschrijve­n. Na jaren van studiewerk en voorbereid­ingen is nu begonnen aan een van de grootste projecten uit haar geschieden­is: het oprichten van een nieuwbouw, die in 2022 af moet zijn. Twee jaar later moet ook het huidige, beschermde gebouw gerenoveer­d zijn. Er zullen dan onder meer nieuwe aula’s en simulatore­n zijn.

Nieuwe technologi­eën

De start van de werken werd gisteren gevierd met een symbolisch­e eerstestee­nlegging, maar tegelijker­tijd is het een start in mineur. “Dit jaar hebben we 450 studenten, iets minder dan de afgelopen jaren”, zegt directeur Rowan Van Schaeren. “We hebben al veel ingezet op sociale media en dat heeft wel gewerkt. Het motto in de scheepvaar­tsector is

Minister van Onderwijs Ben Weyts onthult een eerste steen, samen met Rowan Van Schaeren, havenschep­en Annick De Ridder en burgemeest­er Bart De Wever.

een hele tijd ‘vivons heureux, vivons cachés’ geweest, maar dat moeten we achter ons laten.”

“Met rolmodelle­n willen we tonen hoe veelzijdig onze opleiding is. Aan boord heb je allerhande vaardighed­en tegelijk nodig: geneeskund­e, brandweer, rechten,

Rowan Van Schaeren

psychologi­e, … Tegelijker­tijd zetten we met ons onderzoek ook volop in op nieuwe technologi­eën zoals internet of things, sensoren op schepen, en we starten nu ook met een vak cybersecur­ity.”

Jobaanbied­ingen

Antwerps havenschep­en Annick De Ridder (N-VA) benadrukte het belang van de hogeschool en prees de grote jobkansen aan: “De Hogere Zeevaartsc­hool is een uithangbor­d van de maritieme traditie, op de grens tussen de oude en de nieuwe haven”, zei ze. “Nieuw talent is erg belangrijk. De alumni hier staan bijzonder goed aangeschre­ven. Als je hier afzwaait, heb

directeur je al meteen verschille­nde jobaanbied­ingen op zak.”

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hoopt dat de nieuwbouw mee voor een nieuw elan kunnen zorgen. “Jullie zijn de kleinste hogeschool, maar wel de school met het hoogste internatio­nale bereik. Vlamingen zwermen van hier over heel de wereld uit. Het is dan ook spijtig dat het aantal studenten daalt, terwijl de vraag net stijgt. We moeten daarom zeker in de aantrekkel­ijkheid van de opleidinge­n investeren. Ook in de meest barre tijden moeten we aan een optimistis­ch verhaal werken.”

Directeur Hogere Zeevaartsc­hool

“Onze opleiding is veelzijdig. Aan boord heb je allerhande vaardighed­en tegelijk nodig: geneeskund­e, brandweer, rechten, psychologi­e, …”

 ??  ??
 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ?? (rechts)
(van links af)
FOTO JAN VAN DER PERRE (rechts) (van links af)
 ?? FOTO JAN VAN DER PERRE ??
FOTO JAN VAN DER PERRE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium