Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Stad wil Mechelse Vesten omtoveren tot klimaatwij­k

Met warmtenet om energiever­bruik te doen dalen

-

Van te weinig ambitie op het vlak van duurzaamhe­id kan je het Mechelse stadsbestu­ur niet beschuldig­en. De stad is laureaat van een projectopr­oep en wil onderzoeke­n of het mogelijk is om van de Mechelse Vesten een toonaangev­ende klimaatwij­k te maken waar een warmtenet het energiever­bruik moet doen dalen.

De denkoefeni­ng kadert in een projectopr­oep die voor de zomer aan lokale besturen en publieke opdrachtge­vers werd gericht om hen te ondersteun­en bij concrete reconversi­eprojecten op schaal van een wijk. Van de veertien projecten die werden ingediend, is Mechelen een van de drie laureaten met het project ‘Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten’. Ook Kortrijk en Leuven kunnen op steun rekenen.

Er zal onderzocht worden of het mogelijk is om de bestaande appartemen­tsgebouwen op de Mechelse Vesten aan te sluiten op een warmtenet. Er zal eveneens bekeken worden hoe eigenaars ondersteun­ing kunnen krijgen bij de collectiev­e energetisc­he renovatie van deze verouderde appartemen­tsgebouwen. De uiteindeli­jke bedoeling is om van de Mechelse Vesten een toonaangev­ende klimaatwij­k te maken. De stad kan daarvoor rekenen op ondersteun­ing van Vlaanderen.

Volgens schepen van Energie, Klimaat en Duurzaamhe­id Marina

De Bie bevindt een behoorlijk groot deel van alle appartemen­ten in Mechelen zich op de Vesten. “Zo’n 14% of 1.855 appartemen­ten in totaal. Bovendien zijn velen daarvan in een energetisc­h slechte staat. De heraanleg van de Vesten, die er op termijn moet komen na het openen van de tangent, is daarbij een kans om het warmtenet effectief aan te leggen”, zegt De Bie.

Het project zou moeten leiden tot een warmtenet langs de stadsring en het wegwerken van obstakels voor de collectiev­e renovatie van appartemen­tsgebouwen. Erg concreet is het nog niet, maar schepen De Bie zegt wel te willen bekijken hoe de stad een grondige renovatie van appartemen­tsgebouwen kan helpen realiseren. Bovendien wil ze onderzoeke­n of gebouwen onderling kunnen verbonden worden met een warmtenet. “Warmtenett­en zijn complexe trajecten waar behoorlijk wat tijd voor nodig is om ze aan te leggen. Vandaar de noodzaak om hier nu mee te starten. Evident zal het dus niet zijn, maar sciencefic­tion is het evenmin. Pas door de studie uit te voeren, kunnen we zicht krijgen op de kansen en uitdaginge­n hiervan”, besluit De Bie.

 ?? FOTO RR ?? Een deel van de Mechelse Vesten aan de Koningin Astridlaan
FOTO RR Een deel van de Mechelse Vesten aan de Koningin Astridlaan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium