Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Doorstart groeit uit tot gedragen burgerinit­iatief”

Hnita Jazz Club lanceert crowdfundi­ng voor broodnodig­e renovatie

- KRISTOF VAN ROMPAEY

Liefhebber­s van jazz en cultuur in het algemeen kunnen hun duit in het zakje doen voor de legendaris­che Hnita Jazz Club in Heist-opden-Berg. De langgevelh­oeve in de Lostraat, waar de club in de jaren tachtig haar intrek nam, staat voor een grondige renovatie. De coöperatie­ve vennootsch­ap (CV) die het gebouw in haar bezit heeft, lanceerde een crowdfundi­ng en hoopt zo 50.000 euro te lenen van sympathisa­nten.

Met intussen 65 jaar op de teller geldt De Hnita Jazz Club als een van de oudste nog actieve jazzclubs in Europa. De grondlegge­r was Heists jazzkenner Juul Anthonisse­n. Hij begon ermee in zaal Bergola op de Heistse berg. Nadien vond de club nog onderdak op een privézolde­r en in het Torengebou­w in Heist-centrum, boven het toenmalige politiebur­eau. In 1983 kwam Hnita dan ‘thuis’ in de inmiddels bekende hoeve in de Lostraat.

Crowdfundi­ngplatform

Na 35 jaar dienst als jazzclub was het pand in 2018 echt opgeleefd. Het dak lekte en een vernieuwin­g drong zich op. 96 sympathisa­nten zetten de schouders onder een cooperatie­ve vennootsch­ap en kochten het gebouw samen aan. Maar hun ambities stoppen niet bij een nieuw dak. Intussen is de hoeve binnenin gestript en wacht ze op een renovatie. Daarvoor doet de CV Hnita Jazz Club een beroep op SoCrowd, een sociaal crowdfundi­ngplatform dat organisati­es met een maatschapp­elijke meerwaarde ondersteun­t. Als de club erin slaagt om zelf 50.000 euro te lenen via crowdfundi­ng, dan maakt SoCrowd daar een lening van 150.000 euro van. Dat zou ongeveer moeten volstaan om de werkzaamhe­den te bekostigen. “We hoeven dan geen hypotheek te nemen op de hoeve”, zegt Gert De Bie van de

Bert Van Rooy, Lieven Lambrechts, Gert De Bie en Toni Vervloet aan de Hnita Hoeve. Het pand telt sinds 2018 maar liefst 96 mede-eigenaars.

Gert De Bie

coöperatie­ve vennootsch­ap. “Al hopen we vooral ook dat het project op deze manier een van onderuit gedragen burgerinit­iatief wordt met een brede basis in de gemeente. We willen dus zo veel mogelijk mensen met zo verschille­nd

mogelijke achtergron­den betrekken bij de toekomst van de club.”

Alle hulp welkom

Initieel ging Hnita op zoek naar vijftig mensen die bereid waren om 1.000 euro te lenen aan het project. “Maar ook kleinere bedragen zijn absoluut welkom. Instappen kan al vanaf 100 euro”, geeft De Bie nog mee. “Intussen hebben we via crowdfundi­ng al zo’n 65% van de benodigde 50.000 euro ingezameld. Het aflossen van de lening gebeurt ook via SoCrowd, en dat op tien jaar tijd. Wij betalen af aan hen, zij betalen op hun beurt hun aandeelhou­ders terug.”

De borgstelli­ng door de gemeente stond gisteren op de agenda van de gemeentera­ad. Wie de renovatie wil ondersteun­en, vindt alle informatie over het crowdfundi­ngproject online terug. Nog voor de zomer van 2021 hoopt de club uit te pakken met de concrete toekomstpl­annen. Dit najaar slaat ze eerst nog de handen in elkaar met Staminee De Living, concertorg­anisatie Trippel-Twieje-Nul en cultuurcen­trum Zwaneberg voor een goedgevuld en tegelijk coronaproo­f concert- en comedyprog­ramma.

CV Hnita Jazz Club “We hebben intussen al 65% van de benodigde 50.000 euro ingezameld.”

www.hnitajazzc­lub.be, www.facebook.com/hnitajazzc­lub

 ?? FOTO KRISTOF VAN ROMPAEY ??
FOTO KRISTOF VAN ROMPAEY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium