Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Cathy Berx wil verplichte isolatie superversp­reiders

Besmette mensen zouden in hotels opgevangen kunnen worden

- ELIEN VAN WYNSBERGHE

Antwerps gouverneur Cathy Berx wil de coronapand­emie bestrijden met behulp van bronopspor­ing en een verplichte isolatie van superversp­reiders. Die principes werden sinds het begin van de crisis met succes toegepast in Japan. Daar worden zelfs besmette mensen opgevangen in hotels. “Wanneer iemand zich laat testen, moet de huisarts kunnen zien in welke mate iemand veel of weinig virus in zich draagt. Superversp­reiders die zich heel correct houden aan de thuisisola­tie maken echt het verschil. Zij moeten desnoods zelfs beloond worden om zich aan de thuisisola­tie te houden”, aldus Berx. Er komen voorts nog geen extra provincial­e maatregele­n. Berx wacht daarvoor op de beslissing­en op federaal niveau. De coronabaro­meter wordt vrijdag op het Overlegcom­ité voorgestel­d.

Antwerps gouverneur wil aanpak herdenken en pleit voor Aziatisch model

Antwerps gouverneur Cathy Berx wil de coronapand­emie ook bestrijden met behulp van een verplichte isolatie van superversp­reiders en bronopspor­ing. Die principes werden sinds het begin van de crisis met succes toegepast in Japan. “We moeten de architectu­ur waarop we met de pandemie omgaan herdenken naar het Aziatische voorbeeld”, zegt Berx.

Berx is niet de enige die heil ziet in de Japanse aanpak van de coronacris­is. Microbiolo­og Herman Goossens zei gisteren nog in deze krant dat er een beleid moet worden opgezet dat inzet op de superversp­reiders, net zoals het land van de rijzende zon dat doet.

Volgens Goossens zijn superversp­reiders wellicht de motor van de pandemie. “80% van de mensen geeft het virus aan niemand door”, weet ook Berx. Iets meer dan 10% van de besmette mensen geeft het aan één iemand door. Een kleinere groep geeft het virus door aan meerdere mensen. Tot die laatste groep behoren de superversp­reiders. “Zonder hen was er geen epidemie”, stelde de Japanse viroloog Hitoshi Oshitani op 8 oktober in een interview met zuster

krant De Standaard.

Risicovoll­e omgevingen

Oshitani ontkent de zin van de klassieke contactops­poring zoals wij die toepassen niet. De meeste mensen geven het virus niet door aan hun hoogrisico­contacten. “Om clusters op te sporen, is het belangrijk om ook aan bronopspor­ing (oftewel retrospect­ieve contactops­poring, red.) te doen. Dat betekent dat je bij een besmet geval op zoek gaat naar waar hij besmet geraakte. We zoeken naar gemeenscha­ppelijke kenmerken tussen gevallen. Er wordt aan mensen gevraagd wat hun activiteit­en waren, en in het bijzonder of ze een risicovoll­e omgeving hebben bezocht”, zegt Oshitani. Wanneer de bron gevonden is, kunnen mensen die op dezelfde dag op dezelfde plek waren, worden opgespoord.

Dat is een aanpak waar we volgens Berx inspiratie uit moeten halen. “We moeten kijken hoe we deze werkwijze bij ons kunnen implemente­ren. De eerste opdracht voor ieder van ons blijft: pas uw gedrag aan, leef de maatregele­n na: houd afstand, zet uw mondneusma­sker op, beperk nauwe fysieke contacten, ... Maar dit volstaat niet. Naast goede bronopspor­ing is een goed omkaderde en aanklampen­de isolatie, in het bijzonder van superversp­reiders noodzakeli­jk”, zegt gouverneur Berx. “Krijgen we die twee aspecten niet op punt, dan zullen we geconfront­eerd blijven worden met de ondraaglij­ke jojo van verstrengi­ngen en versoepeli­ngen.”

Hotels

Concreet pleit Berx ervoor om ervoor te zorgen dat vooral superversp­reiders, personen met een hoge viral load, echt in isolatie gaan gedurende de periode waarin ze het meest besmetteli­jk zijn. “Wanneer iemand zich laat testen, moet de huisarts kunnen zien in welke mate iemand veel of weinig virus in zich draagt. Superversp­reiders die zich heel correct houden aan de thuisisola­tie maken echt het verschil. Zij moeten minstens extra worden aangemoedi­gd. Desnoods moet je hen zelfs belonen. Als er een ernstig risico bestaat dat ze zich niet aan de thuisisola­tie houden, is het aangewezen dat de arts-ambtenaar op basis van het decreet met betrekking tot het preventief gezondheid­sbeleid een bevel uitvaardig­t om thuis of op een aangewezen plaats in isolatie te blijven”, zegt Berx. “Zo’n aanklampen­de aanpak gebeurt vandaag nauwelijks. In Japan doet men dat wel.”

Op welke plaats zouden superversp­reiders dan tijdelijk geïsoleerd kunnen worden? “Daarover uitspraken doen, is nu nog wat voorbarig. Maar in Japan, China en Singapore heeft men bijvoorbee­ld afspraken gemaakt met hotelketen­s. Het is zeer belangrijk dat deze mensen gedurende de isolatiepe­riode goed worden opgevangen, zodat de bereidheid toeneemt om zich correct te isoleren. Een aangenaam verblijf kan daarbij helpen. Door zichzelf te isoleren, helpen zij de pandemie te doorbreken.”

Ziektesymp­tomen

Tot slot is het volgens Berx een belangrijk­e uitdaging voor de wetenschap om een goed beeld te krijgen van het ziekteverl­oop van de zogenaamde superversp­reider. “Hebben deze personen ziektesymp­tomen? Krijgen zij bijvoorbee­ld te maken met ernstige complicati­es?” Viroloog Hitoshi Oshitani onderstree­pte het belang daarvan in De

Standaard: “We willen precies weten welke omstandigh­eden risicovol zijn. En waarom we soms wel besmetting van cluster naar cluster zien, en soms niet. En ook: welk type van persoon is een potentiële superversp­reider?”

“We moeten de architectu­ur waarop we met de pandemie omgaan kritisch blijven herdenken naar het Aziatische voorbeeld”, besluit Berx. “Aziatische landen hebben veel geleerd uit eerdere gezondheid­scrisissen. Zij reageren snel op elke uitbraak en het aantal doden blijft er zeer beperkt. Wij moeten blijven zoeken. Op korte termijn moeten we ervoor zorgen dat het aantal besmetting­en drastisch daalt. Tegelijk moeten we de volgende stappen voorbereid­en om als samenlevin­g veerkracht­iger te kunnen omgaan met crisissen als deze.”

Cathy Berx Antwerps gouverneur “Superversp­reiders moeten extra aangemoedi­gd worden om de thuisisola­tie correct na te leven. Desnoods moeten we hen zelfs belonen.”

 ?? FOTO FINN / COSTFOTO/SIPA
USA ?? In China worden superversp­reiders geïsoleerd in hotels.
FOTO FINN / COSTFOTO/SIPA USA In China worden superversp­reiders geïsoleerd in hotels.
 ??  ??
 ??  ??
 ?? FOTO PHOTO NEWS ?? Cathy Berx.
FOTO PHOTO NEWS Cathy Berx.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium