Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Eventsecto­r slaakt opnieuw noodkreet: “Meer dan 80% van de omzet is weg”

- (kba)

“De verdere beperkinge­n voor onze sector komen neer op een sluiting”, zegt de Event Alliantie. “In de huidige omstandigh­eden is werken voor tweehonder­d personen onrendabel en ondenkbaar. Er was al niets, dat wordt nog meer niets.”

De sector slaakt een noodkreet, en vraagt de overheid om duidelijkh­eid over de financiële steun. “Zonder oplossing voor de 777 miljoen euro vaste kosten voor dit jaar is het over and out voor de eventsecto­r. Meer dan 80% van de omzet is weg. Geen enkel bedrijf kan dat overleven zonder steun.”

“De banken moeten ook echt hun verantwoor­delijkheid gaan nemen”, zegt Tom Kestens van de Vlaamse crisiscel Cultuur. “Ook moet een aantal lopende steunmaatr­egelen, zoals de tijdelijke werklooshe­id en de tijdelijke toegang tot de gewone werklooshe­id, worden verlengd. Duurzame maatregele­n die perspectie­f geven, dat is wat we nodig hebben.” In de eventsecto­r werken zo’n 80.000 mensen, van wie er heel wat al sinds het begin van de crisis niet kunnen werken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium