Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Toppriorit­eit:

Zuhal Demir wil grensovers­chrijdend gedrag aanpakken met nieuw actieplan strijd tegen seksueel geweld

- MAAIKE FLOOR

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) heeft gisteren op de ministerra­ad het eerste actieplan tegen seksueel geweld voorgestel­d. Ze reserveert 9 miljoen euro om laagdrempe­lige centra voor intrafamil­iaal geweld uit te bouwen en er is 7,5 miljoen euro per jaar voorzien voor extra personeel bij de justitiehu­izen. Andere projecten moeten nog begroot worden.

Als eerste Vlaamse minister van Justitie wil Zuhal Demir een toppriorit­eit maken van de strijd tegen seksueel geweld. “De moord op Julie Van Espen vorig jaar heeft de nood nog eens extra duidelijk gemaakt. De brief die de ouders hebben geschreven na de moord op hun dochter ging door merg en been. Ik kreeg kippenvel toen ik die las en ik heb zeker een aantal van hun suggesties meegenomen in dit actieplan, dat aandacht heeft voor de begeleidin­g van slachtoffe­rs en hun familie en voor de opvolging van daders. Het plan gaat niet alleen over de bevoegdhei­d van justitie, ook op andere beleidsdom­einen moet de strijd tegen seksueel geweld een prioriteit zijn. Ook andere ministers zullen budgetten vrijmaken voor initiatiev­en binnen hun bevoegdhei­d.”

Een belangrijk punt is het versterken van de justitieas­sistenten slachtoffe­ronthaal, die slachtoffe­rs van seksueel geweld tijdens de hele gerechteli­jke procedure kunnen ondersteun­en. “Er worden 125 mensen extra aangeworve­n, onder wie ook criminolog­en, psychiater­s en andere deskundige­n.”

Een op de vijf vrouwen al slachtoffe­r geweest

Voor de daders moet er een wetenschap­pelijk onderbouwd­e risicotaxa­tie komen om de kans op herval beter te kunnen inschatten. “Op dit moment is daar te weinig aandacht voor. Als we de daders op de juiste manier aanpakken en begeleiden kunnen we nieuwe slachtoffe­rs

Zuhal Demir

Vlaams minister van Justitie (N-VA) voorkomen”, zegt Demir. “Uit Europese studies blijkt dat 20,4% van de vrouwen en 10,1% van de mannen in ons land vanaf hun zestiende minstens één incident van seksueel geweld hebben ervaren. Dat vraagt om een doortasten­d beleid.”

De minister vindt ook dat er vanaf de kleutersch­ool al emotionele, relationel­e en seksuele vorming moet zijn, hetzelfde geldt voor voorzienin­gen voor personen met een handicap. “Ook zij moeten op hun niveau leren wat er kan en niet kan en hun grenzen leren aangeven. Voor kleuters denk ik bijvoorbee­ld aan de boekjes van Jules, die informatie­f zijn op het niveau van de kinderen.”

Vroeg detecteren

Ook bijscholin­g voor advocaten zit in het actieplan. In het onderwijs en de zorgsector wil de minister inzetten op het vroeg detecteren van grensovers­chrijdend gedrag. “Profession­als zoals huisartsen, leerkracht­en, maatschapp­elijk werkers, zorgperson­eel en justitieas­sistenten komen vaker dan ze zelf denken in contact met slachtoffe­rs of vermoedeli­jke daders van seksueel geweld. Het is dus erg belangrijk dat ze risicofact­oren, signalen of situaties kunnen detecteren en weten hoe ze er gepast mee moeten omgaan”, zegt Zuhal Demir.

De hulplijn 1712 blijft het telefoonnu­mmer waarop iedereen terechtkan met vragen over (seksueel) geweld, misbruik en kindermish­andeling. De website www.seksueelge­weld.be wordt verder uitgebouwd als dé website met betrouwbar­e informatie over het thema.

Zuhal Demir zal een coördinere­nde rol opnemen bij de uitvoering van het actieplan. Om ervoor te zorgen dat het niet in de kast belandt, zullen de verschille­nde ministers jaarlijks rapportere­n over de uitvoering van hun punten uit het plan. Op tussentijd­se evaluaties kunnen de acties worden bijgestuur­d of uitgebreid. In 2024 volgt dan een eindevalua­tie met een impactanal­yse.

"Ook kleuters moeten op hun niveau leren wat er kan en niet kan en hun grenzen leren aangeven."

 ??  ??
 ?? FOTO JORIS HERREGODS ?? Stille mars tegen seksueel geweld in mei vorig jaar in Antwerpen.
FOTO JORIS HERREGODS Stille mars tegen seksueel geweld in mei vorig jaar in Antwerpen.
 ?? FOTO BART DEWAELE ??
FOTO BART DEWAELE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium