Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Diamantair kan opnieuw rekening openen

Wet geeft sector na jaren gekibbel recht op bankdienst­en

- CHRISTOPH MEEUSSEN

Afgelopen donderdag is een wet goedgekeur­d die diamantair­s recht geeft op een basisbankd­ienst: ze mogen een eigen rekening openen voor eenvoudige transactie­s zoals overschrij­vingen en cash storten. In 2018 was er al sprake van een bijna-akkoord, maar de bankensect­or lag lang dwars omwille van witwasrisi­co’s en mogelijke financieri­ng van terrorisme.

Sinds de sluiting van de Antwerp Diamond Bank van KBC in 2014 weigeren veel Belgische banken diensten aan diamantbed­rijven. De bedrijven, zeker de kleinere, konden daardoor geen bankrekeni­ng meer openen, noch stortingen doen.

Bankenfede­ratie Febelfin was tegen een basisbankd­ienst voor ondernemin­gen. Ze ziet risico’s in de strijd tegen witwassen en de financieri­ng van terrorisme.

Eenvoudige transactie­s

Een wetsvoorst­el van Leen Dierick (CD&V) is afgelopen donderdag goedgekeur­d. Wie al drie keer op een weigering stootte, kan nu een basisbankd­ienstkamer aanspreken. Die duidt dan een kredietins­telling aan die een rekening moet openen voor eenvoudige transactie­s zoals overschrij­vingen en cash storten.

Een bank moet een weigering ook binnen de tien dagen schrifteli­jk motiveren, al geldt dat niet wanneer er aanwijzing­en zijn van witwasprak­tijken. “Het voorstel dat nu is goedgekeur­d raakt op geen enkele manier aan de wetgeving tegen witwasprak­tijken”, maakt Dierick zich sterk. “Banken kunnen nog steeds een individuee­l dossier weigeren bij vermoeden van fraude.”

“Dit komt geen minuut te vroeg en het is een belangrijk­e stap”, zegt Karen Rentmeeste­rs van diamantkoe­pel AWDC. “Een bankrekeni­ng is een voorwaarde om zaken te doen

Karen Rentmeeste­rs

Diamantkoe­pel AWDC en zonder die rekening ben je niemand. De exacte details moeten nog geregeld worden, maar er wordt in de sector zeker positief op gereageerd.”

“Meest problemati­sche amendement”

De wet gaat over zes maanden in, al moeten eerst nog uitvoering­sbesluiten worden opgesteld. Febelfin volgt het van nabij op “zodat een zo goed mogelijk evenwicht met de antiwitwas­verplichti­ngen gevonden kan worden”. Isabelle Marchand van Febelfin is alvast tevreden dat “het meest problemati­sche amendement” van Antwerps Kamerlid Michael Freilich (N-VA) over een bredere motivering­splicht werd weggestemd.

“Van belang zal zijn dat de besluiten zo min mogelijk de strijd tegen financieri­ng van terrorisme en witwassen in het gedrang brengen”, zegt Marchand. “De actualitei­t met de FinCEN Files (internatio­naal onderzoek naar 200.000 verdachte banktransa­cties goed voor miljarden euro, red.) heeft ons opnieuw aangetoond dat de verwachtin­gen hoog zijn.”

‘‘Een bankrekeni­ng is een voorwaarde om zaken te doen en zonder ben je niemand.’’

 ??  ??
 ?? FOTO BELGA ?? Sinds de lockdown zijn Belgen meer op zoek naar lokale producten.
FOTO BELGA Sinds de lockdown zijn Belgen meer op zoek naar lokale producten.
 ?? FOTO IVM ?? Sinds 2014 weigeren veel Belgische banken diensten aan diamantbed­rijven.
FOTO IVM Sinds 2014 weigeren veel Belgische banken diensten aan diamantbed­rijven.
 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium