Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

CAZ 2

-

Joe (12.00) Sturm der Liebe ¦H¦ Nonkel Jef ¦H¦ Drie mannen onder een dak ¦H¦ Sturm der Liebe ¦H¦ (14.50) Code 37 ¦H¦ McLeod’s Daughters ¦H¦ Nonkel Jef ¦H¦ Drie mannen onder een dak. Komische reeks (B). ¦H¦ Rupel. Politieree­ks (B). ¦H¦ The Nanny. Komische reeks (VS). ¦H¦

The Nanny. Komische reeks (VS). ¦H¦ 8 Simple Rules. Komische reeks (VS). ¦H¦ America’s Funniest Home Videos: grappige homevideo’s (VS). ¦H¦ Taken. Actiereeks (VS/Fr.). ¦H¦ Taken. Actiereeks (VS/ Fr.). ¦H¦ Taken. Actiereeks (VS/Fr.). ¦H¦ Taken. Actiereeks (VS/Fr.). ¦H¦ America’s Funniest Home Videos: grappige homevideo’s (VS). ¦H¦ 8 Simple Rules. Komische reeks (VS). ¦H¦ CAZ 2 loop (6.00)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium