Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zitbank met ‘keimooie’ boodschapp­en op begraafpla­ats

-

Vanaf Allerheili­gen kunnen Mechelaars een zwerfkei met een persoonlij­ke boodschap of naam deponeren in een verzamelpu­nt aan de ingangen van de begraafpla­atsen. Ze vormen nadien de basis voor een zitbank op de begraafpla­ats.

Tot zaterdag 19 december kunnen mensen een zwerfkei bezorgen. “De zwerfkeien met een keimooie boodschap bieden een mooi, creatief alternatie­f om in deze moeilijke tijden met het eigen gezin toch iemand te herdenken”, vertelt Vicky Vanmarcke (Vld-Groen-m+), schepen van Burgerzake­n.

Samen met de vzw Reveil en verschille­nde lokale artiesten organiseer­t de stad op zondag 1 november ook een moment met ingetogen muziek, poëzie en verhalen in de aula van de stedelijke begraafpla­ats. Het bezoekersa­antal wordt afgestemd op de coronamaat­regelen die dan gelden.

Als de omstandigh­eden het toelaten, wordt op zaterdag 19 december ook een herdenking­splechtigh­eid georganise­erd voor alle overledene­n en slachtoffe­rs van corona. “Veel families hebben geen sereen afscheid kunnen nemen. De herdenking­splechtigh­eid is een week voor kerst een intens moment om dit verlies een plek te geven”, legt Vanmarcke uit.

MECHELEN

In de Bautersems­traat hebben dieven ingebroken in een garagebox. De daders forceerden de garagepoor­t. Alles werd doorzocht, maar er is niets ontvreemd.

 ?? FOTO STAD MECHELEN ?? Op de Mechelse begraafpla­atsen kunnen mensen keien met een boodschap of naam achterlate­n.
FOTO STAD MECHELEN Op de Mechelse begraafpla­atsen kunnen mensen keien met een boodschap of naam achterlate­n.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium