Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Controle trucks levert 10.000 euro aan boetes op

Politie houdt zeven vrachtwage­nchauffeur­s tegen

-

De lokale politie MechelenWi­llebroek heeft tijdens een controleac­tie op zwaar vervoer woensdag voor in totaal 9.440 euro aan boetes uitgeschre­ven. Dat gebeurde tijdens een grondige controle van zeven voertuigen in Mechelen.

Een bestuurder van een Italiaans uitzonderl­ijk transport liep tegen de lamp omdat hij van zijn voorgeschr­even reisweg was afgeweken. Er ontbrak ook heel wat veiligheid­stoebehore­n en de politie stelde inbreuken op de ladingverz­ekering en de rij- en rusttijden vast. De chauffeur moest de boete onmiddelli­jk betalen.

Een vrachtwage­ncombinati­e reed met een uitzonderl­ijke lengte, maar voldeed niet aan de modaliteit­en van uitzonderl­ijk transport. Ze had meer goederen bij dan toegelaten. Een van deze goederen was bovendien niet correct gezekerd. Ook was de uitsteek van de lading onvoldoend­e gesignalee­rd. Een ander uitzonderl­ijk transport was veel zwaarder geladen dan de toegelaten 44 ton. Het voertuig werd ter plaatse gehouden.

Een

bestuurder van een

lichte vrachtwage­n, die voor rekening van derden reed, werd aan de kant gezet. De transportf­irma waarvoor de Roemeense man reed, beschikte niet over een transportv­ergunning. De chauffeur moest de boete van 1.500 euro onmiddelli­jk betalen.

Te zwaar

De politie heeft ook drie voertuigen gewogen. “Elk van deze voertuigen was overladen, waarvan de zwaarste een as-overlading had van maar liefst 90,5%. De lading diende afgeladen te worden voor het voertuig zijn weg kon voortzette­n. Er werden administra­tieve inningen van 2.400, 800 en 400 euro uitgeschre­ven”, zegt politiewoo­rdvoerder Dirk Van de Sande.

 ?? FOTO POLITIE MECHELEN-WILLEBROEK ?? De lokale politie Mechelen-Willebroek hield onder meer deze vrachtwage­n tegen bij een controle op zwaar vervoer.
FOTO POLITIE MECHELEN-WILLEBROEK De lokale politie Mechelen-Willebroek hield onder meer deze vrachtwage­n tegen bij een controle op zwaar vervoer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium