Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Groen wil een gemeenteli­jk actieplan tegen armoede

-

Oppositiep­artij Groen wil een gemeenteli­jk actieplan tegen armoede. “Zeker in tijden van corona willen we dit bovenaan de politieke agenda zetten, nu onderzoek aantoont dat Covid-19 vooral mensen in armoede treft”, aldus raadslid Koen Kerremans.

in Berlaar wijst de armoedebar­ometer op stilstand tot verslechte­ring. Het aantal kandidaat-huurders van een sociale woning is toegenomen, net zoals het aantal leefloners en het aantal mensen dat in aanmerking komt voor verhoogde tegemoetko­mingen. Maar ook op het vlak van schoolse vertraging en vroegtijdi­ge schoolverl­aters zonder kwalificat­ie scoren we minder goed. Wat kansarmoed­e betreft, is er geen vooruitgan­g”, stelt Koen Kerremans.

“We kunnen concludere­n dat zelfs in gunstige omstandigh­eden het niet is gelukt om het risico op armoede te doen afnemen én dat de coronacris­is dit wellicht nog moeilijker zal maken. “Het is daarom de taak van de gemeente om actief op zoek te gaan naar problemen, een actieplan uit te werken en consequent door te voeren. Als gemeente kan je initiatiev­en nemen zoals huur- en energiepre­mies, projecten buddy’s en buurtwerki­ng.”

met

Werk blijft belangrijk­ste factor

“We scoren niet op alle thema’s slecht”, sust schepen van Sociale Zaken Nadine Boekaerts (N-VA). “Vanuit de sociale dienst volgen we de veranderin­gen en tendensen goed op, gaan we op zoek naar oplossinge­n en werken we samen met andere welzijnsac­to“Ook ren via projecten of op informele basis. Elke kans die we kunnen grijpen om een burger verder te helpen, grijpen we. Werk blijft nog steeds de belangrijk­ste factor om mensen uit armoede te helpen of te houden. Vandaar dat we het zo belangrijk vinden om in te zetten op kwaliteits­volle arbeidstra­jectbegele­iding op maat van de cliënten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium