Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Het drugsgewel­d zal nógerger worden”

Nieuwe directeur federale gerechteli­jke politie Antwerpen Yve Driesen waarschuwt

- JORIS VAN DER AA

Een greep uit het nieuws van de voorbije week: een wapenopsla­gplaats vol kalasjniko­vs ontdekt, tonnen cocaïne onderschep­t en stapels drugsgeld inbeslagge­nomen. De federale gerechteli­jke politie (FGP) is lekker op dreef, maar de nieuwe directeur Yve Driesen (48) waarschuwt dat er dringend geld en manschappe­n moeten bijkomen. “In het criminele landschap is Antwerpen de zwakke flank.”

Hoofdcommi­ssaris Yve Driesen (48) trad begin juni aan als directeur van de federale gerechteli­jke politie van Antwerpen. Jarenlang werd er stelselmat­ig bespaard op het korps. Zijn opdracht is om dat korps nu klaar te stomen voor de 21ste eeuw. Zijn vorige baas Kris Vandepaer, de gerechteli­jk directeur van Limburg, waarschuwd­e hem dat hij de eerste twee jaar weinig momenten van profession­eel geluk zou kennen. “Ach, van veel werken hoef je niet ongelukkig te worden, toch? De uitdaginge­n in Antwerpen zijn groot. Dat klopt. Maar ik ervaar toch ook heel veel gedrevenhe­id en talent bij mijn mensen. Dat geeft me energie.”

Hoe hebt u uw eerste weken als nieuwe baas van de federale gerechteli­jke politie ervaren?

Yve Driesen: Ik heb de eerste maanden vooral heel veel gepraat. Ik wilde mijn eigen mensen leren kennen. Ik ging in gesprek met hen over wat hen bezighoudt, met welke onderzoeke­n ze bezig zijn en wat volgens hen goed of minder goed gaat. Wat me echt heeft gefrappeer­d, is het niveau van dossiers dat we hier draaien. Het gaat om zeer complexe onderzoeke­n, die heel wat expertise en arbeidscap­aciteit vragen. Ik ben ook verrast door de profielen die de federale gerechteli­jke politie Antwerpen in huis heeft. We hebben echt wel mensen die een cv hebben om u tegen te zeggen. Mensen met meerdere diploma’s, maar ook mensen die belangrijk­e functies hebben gehad binnen de bankenwere­ld en mensen die ervaring hebben als ICT’er of ingenieur.”

U was directeur operaties in Limburg, een provincie die op het vlak van zware misdaad toch ook niet slecht is bedeeld. Is de situatie in Antwerpen dan zo veel erger?

We hebben in Limburg inderdaad mooie dossiers gedraaid. Dat klopt. Die provincie wordt inderdaad geconfront­eerd met een hoog niveau van georganise­erde criminalit­eit. Maar in Antwerpen is het volume aan dossiers, en de complexite­it ervan, veel groter. Dat heb ik in mijn loopbaan nooit eerder gezien. Antwerpen is met 1,9 miljoen inwoners niet alleen de grootste provincie van het land, het is ook het economisch­e hart van het land. En waar geld is, daar komen criminelen op af. Je mag ook niet vergeten dat we met een enorme landsgrens worden geconfront­eerd, die op het vlak van criminalit­eit voor heel wat uitdaginge­n zorgt. In Limburg was de situatie veel overzichte­lijker en beheersbaa­rder.”

U was nog maar een paar weken gerechteli­jk directeur toen er opnieuw een golf van geweld losbarstte in het drugsmilie­u. Raken we ooit nog verlost van die gevelbesch­ietingen en ontploffen­de handgranat­en?

Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar ik vrees dat het erger gaat worden. Het geweld in Antwerpen is niet eens zo extreem als je kijkt naar wat er in Nederland gebeurt. We zien een duidelijke vermenging van het Antwerpse en Nederlands­e milieu en als we zien welke spelers in dat drugsmilie­u actief zijn, dan hou ik mijn hart vast voor de toekomst.

De granaataan­slagen van de jongste maanden hebben zichtbaar gemaakt wat er gebeurt als je georganise­erde criminalit­eit niet grondig aanpakt als samenlevin­g. De bestrijdin­g van de georganise­erde misdaad heeft nooit prioriteit gekregen omdat men ervan uitging dat mensen niet wakker lagen van georganise­erde criminalit­eit. Mensen lagen vooral wakker van overlast, of verkeer, zo werd gezegd. Voor alle duidelijkh­eid: de aandacht voor verkeer en overlast is terecht. Maar het was een verkeerde inschattin­g om te denken dat georganise­erde misdaad ons niet zou raken. Nu merken we wat er gebeurt als je georganise­erde criminalit­eit op zijn beloop laat. Ik heb het niet alleen over geweld, maar ook over corruptie.

Er is wel een kentering merkbaar: correcte havenwerke­rs klagen steeds vaker over de activiteit­en van drugscrimi­nelen in de haven.

Ik ga ervan uit dat veruit het merendeel van de havenarbei­ders op een correcte manier hun boterham willen verdienen. Drugscrimi­nelen proberen hen natuurlijk eerst te verleiden, door veel geld voor je ogen te laten wapperen. Af en toe denkt iemand: waarom niet? Dat geld is mooi meegenomen als je maar af en toe een container opzij moet zetten. Maar als je daaraan toegeeft, ben je natuurlijk een vogel voor de kat. Daar geraak je nooit meer uit. Als je niet goedschiks meewerkt, dan vindt men tegenwoord­ig wel manieren om je kwaadschik­s te overtuigen om toch mee te werken. Dan volgt men je tot bij je huis, dringt men ’s nachts bij je binnen en krijg je een telefoon in handen geduwd waarop je gebeld zal worden voor verdere instructie­s. Als men zo ’s nachts bij je thuis binnendrin­gt om je te dwingen om mee te werken, dan denk ik dat zoiets een serieuze impact heeft op mensen.

Maar als ik over corruptie spreek, heb ik het niet alleen over de havenarbei­ders.

Yve Driesen

Directeur federaal gerechteli­jke politie Antwerpen

“In het criminele landschap is Antwerpen de zwakke flank. Ik denk dat men binnen de regering wel beseft dat er iets moet gebeuren.”

“Ik wil de FGP hervormen. Onderzoek zal een belangrijk­e pijler blijven, maar daarnaast komen vier nieuwe pijlers: Intelligen­ce, Cybercrime, Technology en Forensics.”

Yve Driesen

Directeur federaal gerechteli­jke politie Antwerpen

“We moeten inzetten op cybercrimi­naliteit. Tijdens de coronacris­is is de onlinefrau­de verdubbeld.”

“In de haven worden jongeren goed betaald om op de uitkijk te staan. Hoe ga je die jongeren nog kunnen overtuigen om flink naar school te gaan en hard te studeren?”

Yve Driesen

Directeur federaal gerechteli­jke politie Antwerpen

“We kampen met een personeels­tekort. Ik ben een voorstande­r van het aantrekken van zogenaamde zijinstrom­ers. Dat zijn mensen met bepaalde profielen, zoals financiële specialist­en of ICT’ers, die na een beperkte opleiding voor de politie kunnen werken.”

Ik heb het ook over jongeren die duizenden euro per maand worden betaald om op de uitkijk te staan, om te waarschuwe­n als er flikken in de buurt komen. Die jonge snaken verdienen maandelijk­s drie of vier keer zoveel als hun papa, die elke dag braaf gaat werken. Hoe ga je dat soort jongeren nog kunnen overtuigen dat ze elke dag flink in de les moeten gaan zitten en hard studeren. Nog een zeer negatief effect van georganise­erde criminalit­eit op de samenlevin­g: bonafide bedrijven worden uit de markt weggeconcu­rreerd door bedrijven die met crimineel geld gefinancie­rd worden.

Is uw federale gerechteli­jke politie opgewassen tegen het machtige en kapitaalkr­achtige drugsmilie­u? U kampt om te beginnen met een enorm personeels­tekort.

Volgens de organieke tabellen, zoals men dat noemt, zou de federale gerechteli­jke politie Antwerpen 550 speurders moeten tellen. Op dit moment heb ik er net geen vierhonder­d. Dat is dus een tekort van 30%. Op onze afdeling drugs werken 44 mensen, maar er zijn zo veel dossiers dat ik er gemakkelij­k 150 aan het werk zou kunnen houden. De workload aan reactieve dossiers, de dossiers die dagelijks bij ons binnenkome­n, is zo groot. Zo wordt het erg moeilijk om in bepaalde dossiers in de diepte te gaan onderzoeke­n. Het verbaast me zelfs dat mijn recherchet­eams er ondanks alles toch nog vaak in slagen om een aantal langlopend­e en complexe dossiers tot een goed einde te brengen. De opeenvolge­nde aanslagen in het drugsmilie­u leggen een extra druk op onze organisati­e.

Elke federale gerechteli­jke politie in het land zal terecht kunnen onderbouwe­n dat ze meer middelen en capaciteit moeten krijgen, maar men kan er echt niet omheen dat de toestand in Antwerpen het schrijnend­st is. Er moet dringend personeels­capaciteit bijkomen en dan heb ik het niet over enkele tientallen extra mensen. Als ik hoor dat Rotterdam de recherche voor havengerel­ateerde criminalit­eit een injectie van driehonder­d extra mensen wil geven, dan denk ik dat ons theoretisc­h personeels­kader van 550 mensen ook wel een debat waard is.

De vraag is of de nieuwe regering het nodige geld op tafel wil leggen.

In het criminele landschap is Antwerpen de zwakke flank. Ik hoop dat men dat goed beseft. Ik krijg en ervaar gelukkig veel steun van mijn directeur-generaal en ik denk dat men ook binnen de regering wel beseft dat er iets moet gebeuren. Vorig jaar heeft men bij de federale gerechteli­jke politie Antwerpen negentig vacatures geopend, maar wat betreft nettoresul­taat eindigden we op min dertien mensen. We raken onder meer mensen kwijt door de fileproble­matiek. Mensen zien het niet zitten om elke dag in de file te gaan staan en kiezen voor een andere werkplek dan Antwerpen. Daarom heb ik een project opgestart om het werken vanuit een aantal satellietl­ocaties mogelijk te maken.

We zullen ook op een andere manier werkkracht­en moeten aantrekken. Ik ben een groot voorstande­r van het aantrekken van zogenaamde zij-instromers. Dat zijn mensen met bepaalde profielen, zoals financiële specialist­en of ICT’ers, die na een beperkte opleiding voor de politie kunnen werken. Om die mensen te kunnen aantrekken, moet je die natuurlijk ook fatsoenlij­k betalen. Het goede nieuws is dat het aantrekken van dit soort zij-instromers is opgenomen in het regeerakko­ord.

Ook op het vlak van werkingsmi­ddelen zal er iets moeten gebeuren. Een voorbeeld: ons labo dreigt zijn Europese accreditat­ie kwijt te geraken. Niet omdat onze mensen niet naar behoren werken, maar wel omdat het gebouw waar het labo is gehuisvest, totaal niet meer voldoet. Een nieuwbouw, daar reken ik niet op. Met de logge structuren van de federale overheid ben je dan al snel tien jaar verder. Ik zal dus moeten trekken en sleuren om een nieuw onderkomen te vinden voor het labo om te voorkomen dat we die Europese erkenning kwijtraken.

Als het over Antwerpen gaat, gaat het bijna altijd over cocaïnesmo­kkel. Welk vorm van criminalit­eit moet volgens u veel aandacht krijgen?

Cybercrimi­naliteit, of wat dacht u? Tijdens de coronacris­is is cybercrimi­naliteit enorm toegenomen. Mensen werken vaak thuis en zijn de hele dag online. De onlinefrau­de is verdubbeld. Sextortion: verzesvoud­igd. De phishingdo­ssiers? Er komt gewoon een tsunami op ons af. Hacking, ransomware, emotiefrau­des. Het wordt heel onoverzich­telijk allemaal. We weten dat de helft van de criminalit­eit in de toekomst een ICT-component zal hebben. Daar moet je als federale gerechteli­jke politie klaar voor zijn.

Cyberspion­age is nog zo’n fenomeen. Onze havenbedri­jven, energiebed­rijven en nucleaire bedrijven, die kunnen allemaal een doelwit zijn. Of wat dacht je van onze farmaceuti­sche bedrijven die onderzoek doen naar vaccins? Men onderschat de gevaren en de impact van cybercrimi­naliteit.

U zult van de federale gerechteli­jke politie zo’n expertised­ienst maken?

Ik wil de federale gerechteli­jke politie inderdaad hervormen. Onderzoek zal een belangrijk­e pijler blijven, maar daarnaast komen er nieuwe pijlers: Intelligen­ce, Cybercrime, Technology en Forensics. Ik voorzie zo’n tachtig mensen die zich exclusief gaan bezighoude­n met het verzamelen van data en informatie, het analyseren van open bronnen of het gebruiken van speciale technieken. Ik geloof heel sterk dat dat de weg is die we moeten inslaan. Als ik naar de samenlevin­g kijk, zie ik grote uitdaginge­n. De technologi­sche ontwikkeli­ng heeft vandaag al een enorme impact op de werking van de politie. Dan denk ik aan encryptie, virtuele valuta zoals bitcoins.

Criminalit­eit wordt steeds internatio­naler. Ik denk dat ik moeite moet doen om nog een dossier van ons te vinden waar geen internatio­nale link aan zit. Of het nu gaat om witwascons­tructies via Turkije of om cybercrime waarbij servers in de Filipijnen staan of de jackpotter­s (digitale plofkraker­s, red.) in ons dossier die recent in Portugal zijn opgepakt.

Internatio­nale én technisch complexe dossiers: dat is bij uitstek hét terrein van de federale gerechteli­jke politie. Op die manier kunnen we ook leverancie­r van expertise worden aan onze partners van de lokale politiezon­es op het terrein.

 ??  ??
 ?? FOTO
VICTORIANO MORENO ?? Yve Driesen, directeur van de federale gerechteli­jke politie van Antwerpen.
FOTO VICTORIANO MORENO Yve Driesen, directeur van de federale gerechteli­jke politie van Antwerpen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium