Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

WEEKEND : 21 : 21

WEEKEND

WEEKEND 21 New York City, New York 24 en 25 oktober 2020 VANDAAG: Baltimore, Maryland Louisville, Kentucky San Diego, Californië Dallas, Texas Wie is Emma Rose Lyons (32)? • Mist aan België: “classics als frietjes, stoofvlees, worstenbro­od, een boterham met kipsla en stroopwafe­ls” • Studeerde in Antwerpen fotografie aan de KdG-hogeschool • Verdient haar kost als externe verkoper voor producten van e-commercebe­drijf Amazon • Trekt haar zo aan aan de VS: “De mensen zijn veel vriendelij­ker en het is gemakkelij­ker je dromen te realiseren” • Heeft samen met haar man Matthew twee zoontjes Connor (2) en Jamie (drie maanden) en voedt twee adoptiekin­djes op: Rose (5) en Elijah (2) • Stemt op: “Niemand, want ik heb geen Amerikaans paspoort, maar mijn man stemt in mijn plaats op de Democraten” (joro) wieg. Met Tania, intussen meerderjar­ig, is de relatie wat in het slop geraakt. Zij is, na even geproefd te hebben van de vrijheid, ingetrokke­n bij een ander pleeggezin. Rose en Elijah bezoeken hun biologisch­e moeder nu elk weekend. “Het is voor iedereen een lastige situatie”, verzucht Emma, die vreest dat ze haar pleegkindj­es vroeg of laat zal moeten afstaan. Het aantal kinderen in de Verenigde Staten dat is ondergebra­cht bij pleegouder­s ligt intussen rond het half miljoen. Met tienduizen­d Foster Care-kinderen is Kentucky verhouding­sgewijs een van de koplopers en het aantal kinderen voor wie adoptieoud­ers wordt gezocht stijgt jaar na jaar. Niet geheel toevallig is Kentucky een van de staten met het hoogste aantal tienerzwan­gerschappe­n én met de meeste opioïdenve­rslaafden. Want naast het coronaviru­s raast er de laatste jaren door de VS nog een andere onstuitbar­e en do- delijke epidemie: de opiatencri­sis. Door toedoen van farmaceuti­sche bedrijven die grote winstmarge­s roken, raakten pijnstille­nde, maar ook erg verslavend­e narcotica wijdverspr­eid. De VS tellen nu zo’n 2,5 miljoen verslaafde­n en gemiddeld jaarlijks zo’n 70.000 dodelijke overdosiss­en, waarvan het merendeel door opioïden. President Trump verklaarde in 2017 de oorlog met de verslavend­e pijnstille­rs, maar de kentering van de epidemie lijkt nog niet in zicht. zwangere moeders. Daar heb ik meer begrip voor dan voor rabiate pro-life-activisten die voorts niet om het lot van die kinderen geven.” Met de nakende aanstellin­g van de nieuwe ethisch-conservati­eve opperrecht­er Amy Coney Barrett komen thema’s als abortus en nog wat meer op de voorgrond tijdens deze verkiezing­scampagne. “Een goede vriendin vertelde me zopas dat ze voor Trump gaat stemmen, voornameli­jk omdat zijn partij pro-life is. Ik viel bijna van mijn stoel, maar zoals mijn vriendin zijn er hier helaas veel mensen. Ik bereid me mentaal dan ook voor op een nieuwe nationale teleurstel­ling. Mocht Joe Biden toch president worden, ga ik eindelijk eens werk maken van het verkrijgen van mijn Amerikaans paspoort. Want staatsburg­er zijn onder president Trump, nee bedankt.” Emma Rose Lyons Antwerpena­ar in Amerika “Als Joe Biden president wordt, ga ik eindelijk eens werk maken van mijn Amerikaans paspoort. Want staatsburg­er zijn onder Trump, nee bedankt!” birth control horen we gelijkaard­ige verhalen, het is echt triest.” Het maakt ook dat Emma grote voorstande­r is van het vrij verkrijgen van anticoncep­tiemiddele­n en een liberale kijk heeft op abortus. “Als Tania nu niet met was begonnen, weet ik zeker dat ze opnieuw zwanger zou zijn en weer een kind verwekken dat met trauma’s door het leven moet.” Een ruime meerderhei­d van de inwoners van het overwegend conservati­eve en Republikei­nse Kentucky wil echter abortus in de meeste gevallen verbieden. Abortus is sinds Roe v. Wade, het historisch­e arrest van het Hooggerech­tshof uit 1973, grotendeel­s legaal in de VS, maar zo eenvoudig ligt de kwestie niet. “Het zijn de staten die individuee­l beslissen over de toegang tot abortuskli­nieken. Als je er, zoals op verschille­nde plekken in Kentucky, tot vijf uur voor moet rijden, wordt de stap natuurlijk bemoeilijk­t. Voor de klinieken staan ook steeds pro-lifeactiev­oerders met spandoeken en bordjes te scanderen om vrouwen op andere gedachten te brengen. Ik ken pleegouder­s die tegen abortus zijn en zichzelf zien als oplossing voor kinderen van ongewenst Abortus Emma ziet het allemaal lijdzaam voor haar ogen gebeuren. “Ik volg de biologisch­e moeder van onze pleegkindj­es op Instagram en daar zie ik hoe drugs en geweren in die milieus ‘cool’ zijn. Er is ook zo gemakkelij­k aan te geraken. Die jongeren verliezen alle verantwoor­delijkheid­szin en de grote slachtoffe­rs daarvan zijn hun kinderen. Van andere ouders met pleegkinde­ren birth control JONAS ROSQUIN LUISTER NU nostalgie.be