Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-24

DOEN! : 50 : 18

DOEN!

18 DOEN! TV ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 OKTOBER 2020 WOESTIJNBR­ON BROEKSLUIT­ING ITAL. BASILICUMS­AUS KLAPPER REGIETEKEN VERGEZICHT PLEZIER LANS WEIDEGEWAS KUUROORD MODERN PRENT KLEUR GULZIG RUND GEMIS 8 GROEP VAN TEAMS KLAVIER VERORDENIN­G BEROEP PL. IN WALLONIË LES OP SCHOOL GERING ENGELSE TITEL SLANG POES OMHEINING FRANS LIDWOORD HOOFDDEKSE­L HAAKSTEEK STRAALVLIE­GTUIG VERLOOFDE DIEP DRANK WILDEXPEDI­TIE WAAKZAAM JAPANS BORDSPEL UITROEP SPORTARTIK­EL GEESTELIJK­E TEGEN BEZETTING 6 DEEL VAN EEN BOOM TOPPER GROTE PAPEGAAI HARDLOPER TUSSENWERP­SEL SPIL INDON. WEEFSEL BEZITLOOS TERNEERGES­LAGEN GRIEK MUUR MALLOOT DOKTER SCHUIMIGE SLAGROOMPU­DDING KLEUR GEUR 2 WIN 30 IN OPRICHTING STANDAARDN­EDERLANDS MEXICAANSE MAÏSPANNEN­KOEK SERIEUSHEI­D ARBEIDER GEWAAD WIN FOR LIFE PREMIUM-BILJETTEN OMLAAG SMALLE WEG EEUWIG UITSTEL ROEM UITROEP EINDOVERWI­NNING BOBBEL GESCHREEUW PERSOONLIJ­K VNW. SLEE LAAG BEVROREN WATER AFSTAMMELI­NG ONBETWIST KERF 5 SCHEEPSEIG­ENAAR KLEMMEN BINNEN RUITERKLED­ING COMPUTERTO­ETS MEER DAN WENSELIJK ZELFZUCHTI­GE VROUW Win 30 Win for Life premium-biljetten van de Nationale Loterij! 30 kansen om levenslang €5.000 per maand te winnen DEEL V.H. HOOFD GESNAPT OOIT WINNAARS, OPLOSSINGE­N EN EXTRA PUZZELS NU OP GVA.BE/PUZZELS LEEGTE LUIZENEI KLUITENBRE­KER NIEUW- 6022 Wedstrijd t/m 30-10-2020 om 23h59. €1/sms verzonden/ontvangen, 5 sms’en per correcte deelname, € 5 per volledige deelname. Deelname per vaste telefoon € 2. De winnaar wordt persoonlij­k verwittigd. Reglement op aanvraag of ter inzage op: www.mediahuis.be/reglement. De verwerking van deze gegevens is onderworpe­n aan de bepalingen van de Algemene Verordenin­g Gegevensbe­scherming (AVG) van 27 april 2016 en aan de wet van 30 juli 2018 betreffend­e de beschermin­g van natuurlijk­e personen met betrekking tot de verwerking van persoonsge­gevens. Technische helpdesk: tel. 02/422 78 78 - mediahuis@ringring.be Minderjari­gen mogen niet deelnemen aan de spelen van de Nationale Loterij. DIT IS GEEN SPEL GEORGANISE­ERD OF GESPONSORD DOOR DE NATIONALE LOTERIJ. PICKNICKBE­NODIGDHEID WORDING €1/SMS IEDERE AUSTRALISC­HE STRUISVOGE­L verzonden/ontvangen MOMENT BEVEL NIET BEZET -18 SLOT 3 ONGEVEER 3,14 PERSOONLIJ­K VNW. NOBEL OOSTERSE MARKT LAGE VROUWENSTE­M THUISREIS BAND TER VERSIERING VROEGER VERTRAGING KAARTENBOE­K OVERSCHOT MIJ NIET DUBBEL FILMDECOR SPORT STOF NOOT 7 VEZELSTOF AFNAME VAT EUROPESE VROUW BOVEN MAMA MET HET BEDOELDE SUFFERD KORENHALM MUZIEKNOOT BOUWLAND SMALLE DIEPE INHAM AFGELEGEN ALFABET GROOTVADER KLEINE KOMKOMMER BLAASINSTR­UMENT JEUGDPUIST­JES UITROEP VAN SCHRIK PLEK KELNER 1 OUDE DANS GARANTIE LANG VROUWENKLE­ED KLEINE ZEEVIS TWIJG IN ORDE GETAL ZEKER OPPEPPER MILIEUVRIE­NDELIJK LAAGTIJ KIEM HEDEN LAATSTE STUKJE BROOD KLEIN HERT IN ELKAAR EEN ZEKERE KAPPERSBEN­ODIGDHEID LOOFBOOM VERZOEKEN 4 © DENKSPORT PUZZELBLAD­EN SMS het gevonden SLEUTELWOO­RD naar het nummer 6022 of bel met uw vast telefoonto­estel naar 0905 23 041 (1€/SMS verzonden/ontvangen) (2€/oproep) 1 2 3 4 5 6 7 8