Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Nona sluit deuren tot en met 19 november

Kunstencen­trum moet ook BRAND! jazzfestiv­al uitstellen naar volgend jaar

- STIJN VAN DE SANDE

Kunstencen­trum nona in Mechelen sluit zeker tot en met 19 november de deuren. Volgens de directie is het door de verstrengi­ng van de maatregele­n praktisch en financieel niet haalbaar om voorstelli­ngen te organisere­n. Onder andere het BRAND! jazzfestiv­al gaat niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar. “We hopen dat onze gasten begrip kunnen opbrengen voor onze keuzes”, klinkt het.

Het overlegcom­ité van de regeringen besliste vrijdag om strengere maatregele­n op te leggen voor de cultuursec­tor. Zo zijn er nog maximaal 200 bezoekers per voorstelli­ng welkom en moet er steeds anderhalve meter afstand gehouden worden tussen de bubbels. Kunstencen­trum nona ziet zich daarom genoodzaak­t om zeker tot en met 19 november te sluiten. Alle evenemente­n die in die periode op de agenda stonden worden geannuleer­d.

“We betreuren de afgelastin­gen, maar hebben begrip voor de nieuwe maatregele­n”, klinkt het bij de directie van nona. “Verschille­nde vooraansta­ande virologen benadrukte­n de laatste dagen hoe ernstig de situatie is, en wij willen

Kunstencen­trum nona in Mechelen.

dan ook onze verantwoor­delijkheid nemen. Maar de nieuwe maatregele­n zorgen ervoor dat onze capaciteit wordt teruggebra­cht tot minder dan een derde van de normale capaciteit. Het is in die omstandigh­eden niet haalbaar om voorstelli­ngen of evenemente­n plaats te laten vinden.”

Jazzfestiv­al naar najaar 2021

Een van de afgelaste evenemente­n is het BRAND! Jazzfestiv­al, dat normaal op 3, 4 en 5 december zou plaatsvind­en. Het festival wordt uitgesteld naar het najaar van 2021. “Tijdens de voorstelli­ngen die we de laatste maanden konden organisere­n, voelden we opnieuw hoe kunst kan inspireren, ontspannen en verbinden. Desondanks voelt deze beslissing als de enige juiste. We hopen dan ook dat onze gasten begrip kunnen opbrengen voor onze keuzes, maar hopen hen vooral weer snel te mogen verwelkome­n.”

Wie een ticket heeft voor een van de afgelaste voorstelli­ngen wordt door nona op de hoogte gebracht. Waar mogelijk wordt een nieuwe datum gezocht. Een volledige lijst van afgelaste en uitgesteld­e voorstelli­ngen en evenemente­n is terug te vinden op de website van het kunstencen­trum.

www.nona.be

Het schepencol­lege van Heist-opden-Berg heeft een negatief advies gegeven voor een zendmast in provinciaa­l domein De Averegten in Hallaar. Telecomope­ratoren willen er investeren om het bereik te verbeteren.

“Nadat we meer dan 500 bezwaarsch­riften verzameld hadden van buurtbewon­ers en van recreanten in het domein heeft het schepencol­lege nu een negatief advies gegeven”, meldt Guy Schollaert van het actiecomit­é. “We willen dan ook alle mensen bedanken die hun steun gaven aan onze acties. De volgende stap is nu de beslissing van de minister Zuhal Demir, die voor 10 november zou moeten vallen.”

Schepen van Ruimtelijk­e Ordening Sarah Wouters (Groen) verduideli­jkt het advies. “Door de gemeente werd negatief advies gegeven op basis van objectieve criteria. Zo zagen we onder andere tegenstell­ingen met bepalingen uit het provincial­e ruimtelijk­e uitvoering­splan dat voor het groendomei­n is opgemaakt. Het grote aantal bezwaren was niet doorslagge­vend. Het gaf wel aan dat veel mensen dit thema belangrijk genoeg vinden om een bezwaarsch­rift in te dienen.”

 ?? FOTO STIJN VAN DE SANDE ??
FOTO STIJN VAN DE SANDE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium