Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

CORONATELE­X

-

Ziekteverz­uim fors afgenomen

sinds lockdown. Het korte ziekteverz­uim in België, een afwezighei­d voor één maand of minder, is na de lockdown van dit voorjaar met gemiddeld 16% gedaald. Dat blijkt uit een analyse van Acerta, gebaseerd op de gegevens van bijna 30.000 bedrijven. Het hrdiensten­bedrijf ziet als grootste oorzaak het succes van thuiswerk. “De Belg neemt minder vaak ziekteverl­of, omdat hij in een thuiskanto­or meer zelf zijn werkuren comfortabe­l kan indelen en minder stress ondervindt om de verplaatsi­ng naar kantoor te maken”, luidt het.

Verhuizen mag, ook bij code

rood. De Vlaamse regering heeft de kleurencod­es voor het woonbeleid goedgekeur­d. Aan de hand van vier scenario’s moet duidelijk worden wat wel en niet mag in de woonsector. Bij ‘groen’ verloopt alles zoals voor corona. Bij ‘geel’ en ‘oranje’ moeten niet-essentiële contacten beperkt worden, maar bijvoorbee­ld een huur- of koopoveree­nkomst, of een notariële akte kan op kantoor onderteken­d worden met inachtnemi­ng van de voorzorgsm­aatregelen. Bij ‘rood’ wordt maximaal contact vermeden en wordt zo veel mogelijk via mail en webcam gewerkt. Minister van Wonen Matthias Diependael­e (N-VA) kondigt deze week code oranje af. Verhuizen mag altijd, ook in code rood.

Meer dan 11.000 nieuwe Vlaamse zaken tijdens lockdown.

Tijdens de lockdown dit voorjaar lag het aantal starters beduidend lager dan vorig jaar. Een logische terugval, gezien de moeilijke omstandigh­eden. Toch waren er mensen die de stap naar ondernemer­schap hebben gezet: er waren 11.024 starters in maart, april en mei in Vlaanderen. Mogelijk zal een deel van die starters net voor de coronacris­is al de voorbereid­ingen hebben getroffen, bijvoorbee­ld het huren van een pand, waardoor ze de stap wel moesten zetten. De maanden juni, juli en augustus kennen een duidelijke inhaalbewe­ging. Dat toont volgens Unizo een grote motivatie aan om voor eigen rekening te willen starten. De startersci­jfers van september tonen opnieuw een lichte daling.

Johnson & Johnson gaat proeven met vaccin hervatten.

Het Amerikaans­e farmabedri­jf Johnson & Johnson bereidt zich voor om de klinische proeven met een mogelijk coronavacc­in te hervatten. De testen werden recent stilgelegd omdat een van de deelnemers ziek was geworden. Het vaccin van Johnson & Johnson zit in de zogenaamde derde fase van de klinische proeven. Daaraan nemen 60.000 mensen deel. Zij krijgen voorlopig geen nieuwe doses meer toegediend.

“Na een grondige evaluatie van ernstige medische gebeurteni­s bij een deelnemer werd geen duidelijke oorzaak vastgestel­d”, meldt de farmagigan­t. “Het bedrijf heeft geen enkel bewijs gevonden dat het kandidaat-vaccin de oorzaak van de gebeurteni­s was.” Het bedrijf onderstree­pte eerder al dat het opduiken van ziektes, “ook ernstige”, niet onverwacht is bij massale klinische proeven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium