Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Burgemeest­ers willen opnieuw info over besmette inwoners ontvangen

Lokale initiatiev­en tegen corona vallen stil

-

“Sinds 9 oktober krijgen we geen adresgegev­ens meer van besmette personen in onze gemeente”, zegt Johan De Ryck, burgemeest­er van Ranst. “Onbegrijpe­lijk, nu het aantal besmetting­en stijgt.” Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt dat lokale initiatiev­en om het virus in te perken daardoor niet in het gedrang komen.

Tot voor twee weken kregen de burgemeest­ers namen en adresgegev­ens door van besmette personen in hun gemeente. “Zij werden dan door een maatschapp­elijk assistent opgebeld. Er werd gekeken of ze hulp nodig hadden en of ze om een of andere reden problemen hadden om in quarantain­e te gaan”, legt burgemeest­er van Ranst Johan De Ryck (N-VA) uit. “We vroegen ook of ze wisten waar ze besmet waren, zodat we clusters konden vaststelle­n. Zo hebben we bijvoorbee­ld een tafeltenni­sclub gesloten, vier dagen voor het Agentschap die cluster had ontdekt.”

“Maar plots is er dus discussie over de toegang tot patiëntgeg­evens op lokaal niveau vanwege het medisch geheim en de patiëntenr­echten. Dat burgemeest­ers gehouden zijn aan het beroepsgeh­eim, wordt door het Agentschap Zorg en Gezondheid in twijfel getrokken. Op een moment dat het aantal besmette personen stijgt, is die houding onbegrijpe­lijk.”

“Er is geen wettelijke basis om patiënteng­egevens over te maken aan politiek gemandatee­rden”, reageert Joris Moonens, woordvoerd­er van het Agentschap. “Maar we blijven lokale initiatiev­en wel mogelijk maken. In elk lokaal gebied is er een medisch verantwoor­delijke die toegang heeft tot de gegevens. Die schakelt mensen met een sociaal profiel in om patiënten te begeleiden, een clusterond­erzoek op te starten, enzovoort. Er is bovendien een decreet in de maak dat de toegang tot deze gegevens voor burgemeest­ers mogelijk kan maken, maar daarover wordt nog gepraat in het parlement.”

Gericht ingrijpen

Ook gouverneur Cathy Berx nuanceert. “Uiteraard moeten burgemeest­ers goed geïnformee­rd worden. Maar dat veronderst­elt niet dat de naam- en adresgegev­ens van alle coronapati­ënten systematis­ch aan hen moeten worden overgemaak­t. Dat moet enkel als de burgemeest­er beleidsmat­ige beslissing­en moet nemen of gericht moet kunnen ingrijpen. Bijvoorbee­ld wanneer iemand zich niet aan de quarantain­eplicht houdt.”

 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ?? Johan De Ryck (N-VA), burgemeest­er van Ranst.
FOTO JOREN DE WEERDT Johan De Ryck (N-VA), burgemeest­er van Ranst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium