Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

RIVIERENLA­ND “Blijven werken aan Sigmaplan is een absolute must”

In gesprek met Hans De Preter van de Vlaamse Waterweg

- LEO DE NIJN

De regio Rivierenla­nd is aan de waterellen­de, zoals in Wallonië, ontsnapt. “Het waren uitzonderl­ijke omstandigh­eden, maar dat is altijd zo bij rampen. Daarom moeten we blijven werken aan het Sigmaplan. In de regio zijn er nieuwe overstromi­ngsgebiede­n in wording, zoals de Tien Vierendele­n in Heindonk (Willebroek) en de Grote Vijver in Walem”, zegt Hans De Preter, celhoofd Investerin­gen regio Antwerpen bij de Vlaamse Waterweg.

Het was een uitzonderl­ijke neerslag die de zuiderse uithoek in ons land de afgelopen dagen moest verwerken. “Klopt. Maar de uitzonderl­ijke neerslag kan zich ook in Vlaanderen voordoen. Al zijn de rivieren in Wallonië wel anders van aard. De Schelde is in de eerste plaats een getijdenri­vier, waar de zijriviere­n als de Dijle, Zenne, Rupel en de Nete onderhevig aan zijn. De getijden bepalen de toevoer van opperwater. Als daar dan zo’n massale hoeveelhei­d regen bijkomt, dan zijn overstromi­ngsgebiede­n een perfecte buffer. Daar werken we aan”, zegt De Preter.

Het Sigmaplan neemt Vlaanderen in beschermin­g tegen overstromi­ngen. Bij extreme weersomsta­ndigheden kunnen de Schelde en haar bijriviere­n gevaarlijk hoge waterstand­en bereiken en zelfs overstrome­n. Daarom investeert het Sigmaplan in stevige en hogere dijken en een ketting van natuurlijk­e overstromi­ngsgebiede­n in de rivierenva­lleien. “Op die manier geven we de rivieren ruimte om te stromen én te overstrome­n. Die ruimte hebben ze in het verleden te weinig gekregen.”

Nieuwe overstromi­ngsgebiede­n

In Mechelen is het overstromi­ngsgebied Zennegat klaar. In de cluster langs de Dijlemondi­ng Zennegat worden nieuwe gecontrole­erde overstromi­ngsgebiede­n aangelegd. “Het gaat om Bovenzande­n en Tien Vierendele­n (in Heindonk) en de Grote Vijver Noord (Walem). Hier wordt in twee fasen een compartime­nteringsdi­jk aangelegd om het noordelijk en zuidelijk deel van de Grote Vijver van elkaar af te scheiden. Aan Tien Vierendele­n in Heindonk zijn de voorbereid­ingswerken al begonnen. Die gaan nog zeker twee jaar duren”, gaat De Preter voort.

Op het grondgebei­d van Rijmenam (Bonheiden) worden naast de Bovendijle – opwaarts Mechelen en Haacht – twee overstromi­ngsgebiede­n aangelegd. “Klein van omvang, maar zeer efficiënt bij hoge waterstand­en. Deze werken worden volgend jaar opgestart. Dat neemt wat tijd in beslag. De bestaande dijk wordt verlaagd en verstevigd tot een zogenaamde overloopdi­jk. Bij stormtij loopt het water over de overloopdi­jk het overstromi­ngsgebied in. De ringdijk houdt het water tegen, zodat het geen overlast veroorzaak­t in de omliggende gebieden. De sluizen aan de Dijle en de Nete voeren het water af naar de rivieren van zodra het peil daar weer gezakt is.”

Meer bufferzone­s nodig

In Bornem worden langs de Schelde in een groene oase van 216 hectare, waterbuffe­rs aangelegd. Mogelijk staat er ook wat te veranderen bij de afwatering van de Vliet. Voorlopig mondt de Klein-Brabantse rivier via een pompstatio­n nog uit in het Zeekanaal Brussel-Schelde. De Vlaamse Milieumaat­schappij denkt eraan om ze richting Bornem te laten afwateren.

Door de overstromi­ng in Wallonië steeg de voorbije dagen het waterpeil in het Zeekanaal Brussel-Schelde vrij hoog. “Een gelijkaard­ig verhoogde afvoer is er geweest in Lier-Heist-op-den-Berg, maar de alarmdremp­el werd er niet bereikt. Wel zijn meer bufferzone­s nodig langs de Nete in Lier. Het is allemaal een kwestie van budget en prioriteit­en”, weet De Preter.

Of we in het Rivierenla­nd beveiligd zijn tegen overstromi­ngen? “Dat durf ik niet zeggen. De klimaatsve­randering zorgt voor een stijgende zeespiegel, die meer water naar onze zijriviere­n zal stuwen. Het Sigmaplan moet voorgezet worden. Dat staat buiten kijf”, besluit Hans De Preter.

Hans De Preter

De Vlaamse Waterweg

“We hebben in het verleden onze rivieren veel te weinig ruimte gegeven.”

 ??  ?? Sigmaproje­cten in uitvoering.
Sigmaproje­cten in uitvoering.
 ?? FOTO LEO DE NIJN ??
FOTO LEO DE NIJN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium