Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Het Galgeveld is niet geschikt voor druk verkeer”

Niet iedereen is tegen knip in Hockeyweg en verdwijnen spooroverw­eg

- CHRIS VAN ROMPAEY

Niet alle inwoners van de Lierse wijken Donk en Zevenberge­n verzetten zich tegen de knip in de Hockeyweg en het afschaffen van de spooroverw­eg aan de Ernest Claeslaan. “We juichen de maatregele­n niet toe, maar kunnen er mee leven”, zeggen de Vrienden van het Galgeveld.

“Tijdens de bouw van de Pallietert­unnel onder de Ring enkele jaren geleden hebben heel veel automobili­sten het Galgeveld ontdekt. Helaas zijn ze nadien dit straatje als sluipweg blijven gebruiken. Bermen werden stuk gereden, fietsers vielen als gevolg van het slechte wegdek, baangracht­en werden gedempt, en fietsers en voetganger­s omvergered­en”, zegt Paul Mariën als spreekbuis van de Vrienden van het Galgeveld.

“De rust en de veiligheid van de zwakke weggebruik­ers en omwonenden was voorbij. Het enige initiatief van het stadsbestu­ur was het aanbrengen van steenpuin langs het Galgeveld. Het resultaat: nog meer verkeer én hogere snelheden. Met andere woorden: in plaats van het drukke doorgaande verkeer te vermindere­n, moedigde de stad het net aan.”

De Vrienden van het Galgeveld tellen een vijftienta­l gezinnen.

Paul Mariën

Stijn De Roeck, Paul Mariën en Frank Souffriau staan op de Hockeyweg. Doorgaand verkeer is daar vanaf september verboden.

Het gaat vooral om bewoners en oud-bewoners die elkaar geregeld opzoeken op de locatie van vzw Donktoeren. Het doorknippe­n van de Hockeyweg om doorgaand verkeer tegen te gaan, zien ze eigenlijk wel zitten. Dat, als gevolg daarvan ook de overweg aan de Ernest Claeslaan dicht moet, begrijpen ze. “We juichen de voorgestel­de maatregele­n dus niet toe, maar kunnen er mee leven”, vat Paul Mariën het standpunt samen.

“Pleiten voor nog meer verkeer over het Galgeveld is immers niet alleen onverantwo­ord, maar brengt vooral de zwakke weggebruik­ers

in gevaar. Fietsveili­gheid heeft veel componente­n en wegbeheerd­ers hebben de taak om door een goede infrastruc­tuur de oorzaak van ongevallen weg te nemen of te beperken. Het Galgeveld is alleszins niet geschikt voor druk autoverkee­r. Laat dus het algemeen belang – de veiligheid van vele schoolkind­eren, jonge gezinnen en senioren – de persoonlij­ke belangen overstijge­n. Of moeten we wachten tot er een ernstig ongeval gebeurt?”

Infomoment

De tegenstand­ers van de knip in de Hockeyweg en van de sluiting

van de overweg organisere­n op donderdag 21 juli een infomoment in de Donkhoeve. Daar gaat Paul Mariën niet naartoe. “Ik vrees dat onze aanwezighe­id daar enkel maar tot een scheldpart­ij zou leiden. Bovendien hebben we nu alles gezegd wat we wilden zeggen”, stelt hij.

De provincie weert vanaf september doorgaand verkeer op de Hockeyweg door een geschilder­de verkeersfi­lter aan de Royal Herakles Hockey Club. Het afschaffen van de spooroverw­eg gebeurt ten vroegste in 2023.

Een oud beeld van de August Van Landeghems­traat.

De gemeente Willebroek gaat de komende twee maanden een dertigtal nutskasten onder handen nemen. De saaie grijze kasten worden opgefleurd met foto’s van vroeger. Inwoners kunnen zelf ook foto’s van minstens vijftig jaar oud insturen.

Het project is een samenwerki­ng van de gemeente met de erfgoedcel Rivier&Land en de heemkundig­e kring Vaertlinck. “We zijn op zoek naar oude foto’s en bijhorende verhalen uit Willebroek, KleinWille­broek, Tisselt, Heindonk en Blaasveld”, zegt Maaike Bradt, schepen van Cultuur en Erfgoed. “We denken aan verdwenen gebouwen, veranderde landschapp­en, het vereniging­sleven, ambachten enzovoort.”

De gemeente dook daarvoor in haar eigen archieven, maar wil ook de inwoners inschakele­n om beeldmater­iaal te verzamelen. Via het gemeenteli­jke participat­ieplatform ‘Willebroek Wil Wat’ kan men unieke foto’s uploaden en de verhalen of herinnerin­gen vertellen die aan de foto verbonden zijn.

“Je foto insturen kan nog tot het einde van juli”, zegt schepen Bradt. “Maar er zijn wel enkele voorwaarde­n verbonden aan deze inzendinge­n. Elk beeld moet minstens 50 jaar oud zijn. Bovendien moet de eigenaar het analoge beeld in zijn bezit hebben.”

In augustus maakt de gemeente een definitiev­e selectie en tijdens Open Monumenten­dag, op 12 september, zullen de eerste beelden in het straatbeel­d verschijne­n.

www.willebroek­wilwat.be/beelden

 ?? FOTO CHRIS VAN ROMPAEY ??
FOTO CHRIS VAN ROMPAEY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium