Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Extra bodemonder­zoek voor met PFOS vervuilde site van oude brandweerk­azerne

-

De stad Mechelen laat een beschrijve­nd bodemonder­zoek uitvoeren op de terreinen van de oude brandweerk­azerne in de Dageraadst­raat. De site is vervuild na het jarenlange gebruik van PFOS-houdend blusschuim. De buurtbewon­ers moeten zich al sinds vorige maand aan een reeks preventiev­e maatregele­n houden.

Nadat de Mechelse brandweer verhuisde naar de nieuwe kazerne aan de Nekkerhal, werd een oriënteren­d bodemonder­zoek opgestart voor de terreinen van de oude kazerne in de Dageraadst­raat. Dat onderzoek werd nog niet afgerond, maar uit de eerste resultaten blijkt dat de voormalige oefenterre­inen vervuild zijn met PFOS. Het product zat tot 2011 in het blusschuim dat in de Mechelse brandweerp­ost gebruikt werd.

“De voorlopige resultaten wijzen op een verontrein­iging van de grond”, zegt schepen van Klimaat en Milieu Marina De Bie (VldGroen-m+). “Daarom wachten we niet af en hebben we alvast een deskundige aangesteld voor het beschrijve­nd bodemonder­zoek. Dit onderzoek is ruimer dan een oriënteren­d onderzoek en zal vooral moeten bepalen tot waar de vervuiling juist reikt. Er worden op verschille­nde plaatsen stalen genomen van de bodem en het grondwater om de vervuiling op te sporen.”

Onderzoek kan twee jaar duren

Wanneer de resultaten van het oriënteren­d onderzoek klaar zullen zijn, is nog niet geweten. “De deskundige zal op korte termijn van start gaan, maar zo’n onderzoek kan tot twee jaar duren. We weten ook niet welke impact het grote aantal andere bodemonder­zoeken in Vlaanderen zal hebben op de snelheid van dit onderzoek. We zullen er wel alles aan doen om het zo snel mogelijk vooruit te laten gaan.”

Intussen voert afvalstoff­enmaatscha­ppij OVAM ook een verkennend onderzoek uit op de site. De

De oude Mechelse brandweerk­azerne.

resultaten daarvan worden eerstdaags verwacht en hebben mogelijk een invloed op de maatregele­n waar de buurtbewon­ers zich sinds vorige maand aan moeten houden. Zo is het onder andere verboden om eieren van kippen uit de eigen tuin te eten. “Afhankelij­k van het resultaat zullen we, samen met verschille­nde instanties, bekijken of de buren zich nog langer aan deze maatregele­n moeten houden”, aldus De Bie.

 ?? FOTO STIJN VAN DE SANDE ??
FOTO STIJN VAN DE SANDE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium