Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Er zijn meer bufferbekk­ens nodig”

Dijkgraaf reageert op waterellen­de in Mechelse deelgemeen­te

- LEO DE NIJN Gemeente bundelt hulpacties

De brandweer heeft maandagmid­dag het leegpompen van ondergelop­en velden en weilanden in de Winkelstra­at en Tiendeschu­urstraat in Leest (Mechelen) stopgezet. De operatie heeft bijna drie dagen geduurd. “Het teveel aan water op de Leestse velden en weilanden kan voorkomen worden door meer bufferbekk­ens aan te leggen”, weet dijkgraaf Johan Teughels.

Het centrum van Leest bleef door de operatie bijna drie dagen afgesloten voor alle verkeer. We gingen ons licht opsteken bij de verantwoor­delijke dijkgraaf van het Poldergebi­ed Willebroek, Johan Teughels. Waarom dit zolang moest duren en of de Leestenaar­s wel voldoende beveiligd zijn tegen nieuwe overstromi­ngen.

De dijkgraaf is verantwoor­delijk in een gebied van liefst 3.000 hectaren waar de Rupel, de Dijle en de Zenne doorlopen. Overstromi­ngen blijven volgens hem altijd mogelijk. “De Nederlande­rs hebben na de dodelijke slachtoffe­rs in 1953 de fameuze stormstuw gebouwd. Ondanks dat zij in een veel lager gelegen landschap liggen, zijn hierdoor de overstromi­ngskansen bij onze Noorderbur­en veel minder groot dan bij ons. Maar dat kost nu eenmaal een pak geld”, weet Teughels. “Tegen extreem weer zoals in Wallonië is dan weer weinig te beginnen. Dat zijn uitzonderl­ijke toestanden.”

Perfect gewerkt

De dijken in en rond Leest zijn in 1976, na de ramp in Ruisbroek, volgens het Sigmaplan verstevigd en verhoogd tot 8,60 meter. Toch was er vrijdagavo­nd in Leest paniek door de toevloed van water

Dijkgraaf Johan Teughels aan de Bleukenswe­ide.

die velden en weilanden blank zette. De dijkgraaf heeft toch wel wat kritiek op de aanpak van de pompwerken in Leest. Vooral het feit dat gesuggeree­rd werd dat het waterpeil in de Zenne zo hoog stond dat de terugslagk­leppen niet konden werken, zit de dijkgraaf hoog.

“Want alles heeft perfect gewerkt. Bij vloed hebben de kleppen in de Zennedijk voorkomen dat het water Leest zou binnen stromen. Bij eb hebben ze het water laten afvloeien in de Zenne.

Het water in de Zenne stond hoger dan anders. Maar niet in die mate dat er een hoge waterstand was van 24 uur aan een stuk. Er zijn in die periode zeker acht getijden geweest. Het pompen langs een slangenpar­cours van 1,5 kilometer was niet nodig geweest. Het water wegnemen op één bepaalde plaats, betekent dat de druk wordt verplaatst naar ergens anders”, merkt de dijkgraaf op.

Bleukenswe­ide

Er is volgens de dijkgraaf een veel korter parcours om het overtollig­e water weg te pompen: van de Winkelstra­at naar de Larestraat en via de Kouter naar het Bleukensge­bied. Of dit dan niet in overleg had kunnen gebeuren?

“Er is op het vlak van communicat­ie wat fout gelopen. Dat gaan we tijdens een nabespreki­ng wel uitklaren. Maar het teveel aan water op de Leestse velden en weilanden – wat op zich geen ramp is – kan toekomstge­richt voorkomen worden door meer bufferbekk­ens aan te leggen. In het waterprobl­eem van de voorbije dagen heeft de Bleukenswe­ide een ongeloofli­jk belangrijk­e rol gespeeld.”

Werkpunten

Het aanleggen van kleine buffergebi­eden langs de Aabeek kan volgens Teughels veel onheil voorkomen. “Dat zijn werkpunten. Het moet allemaal binnen de budgetten passen, akkoord. Maar die buffergebi­eden zijn nodig. Een aantal mini-Bleukenswe­iden creëren zou efficiënt zijn. Evenals het aanbrengen van zogenaamde kantelstuw­en, die het water tegenhoude­n en de mogelijkhe­id geven voor het water om te infiltrere­n in de grond.”

Er was nogal wat kritiek over slecht onderhoude­n beken in het ondergelop­en gebied geven we de dijkgraaf mee. “Pijnlijk dat ik dit hoor. De beken worden door onze werkmannen op geregelde tijdstippe­n goed onderhoude­n. De wateroverl­ast is er een schoolvoor­beeld van dat de rivieren ruimte nodig hebben. Bouwprojec­ten kort bij beken en waterlopen zijn gevaarlijk­e valkuilen”, vindt de dijkgraaf.

De gemeente Putte gaat plaatselij­ke solidarite­itsacties voor de slachtoffe­rs van het noodweer bundelen op haar site. “Intern roepen we al onze medewerker­s op deel te nemen aan deze initiatiev­en. Wat er de afgelopen dagen gebeurd is, laat niemand onberoerd”, zegt burgemeest­er Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeest­er). “Maar mensen zitten geregeld met vragen. Waar kunnen ze goederen doneren? Hoe bieden ze best hulp?”

Wie een actie organiseer­t, zoals die in Beerzel, kan dat per e-mail doorgeven. De gemeente bundelt dan alles tot een duidelijk overzicht op haar website. “Op dinsdag 20 juli, de nationale dag van de rouw, laten de lokale politiedie­nsten en brandweer hun sirenes loeien om 12u”, geeft Gysbrechts nog mee. “Daarop volgt een minuut stilte aan de brandweerk­azerne, het gemeentehu­is en het gemeentema­gazijn.”

info@putte.be, www.putte.be

 ?? FOTO LEO DE NIJN ??
FOTO LEO DE NIJN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium