Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Sint-Albertuske­rk wordt verkocht aan kandidaat met beste project

-

De Sint-Albertuske­rk in Muizen (Mechelen) wordt verkocht. Het kerkgebouw staat al zo’n zeven jaar leeg en in die periode sprongen verschille­nde herbestemm­ingsprojec­ten af. Voor de kerk zelf betaal je minimaal 290.000 euro. De vraagprijs voor de omliggende gebouwen bedraagt 942.000 euro.

laatste misviering in de SintAlbert­uskerk in Muizen vond in 2014 plaats. Sindsdien staat de kerk leeg. De afgelopen zeven jaar werd er wel meermaals naar een herbestemm­ing gezocht, maar steeds sprongen de plannen af. Zo wilde de stad de kerk enkele jaren geleden overnemen in erfpacht en de andere gebouwen op de

zoals de pastorij en parochieza­al, aankopen. De Sint-Albertuske­rk moest uitgroeien tot een ontmoeting­scentrum voor de buurt, maar de plannen werden nooit gerealisee­rd.

Nu staan de kerk en de bijhorende gebouwen te koop. “Het kerkgebouw zelf wordt te koop gesteld voor een minimumbed­rag van 290.000 euro”, klinkt het bij notariskan­toor Huygens en Lefevre in Mechelen. “Deze verkoop zal via een biedingsle­idraad verlopen. Dat wil zeggen dat de koper niet zomaar alles met het pand mag doen. Er werden echter geen strikte voorwaarde­n opgelegd, zoals eerder bij de kerk in Battel wel het geval was. Geïnteress­eerden kunnen nog tot 8 september een voorstel doen en de kerkraad zal uiteindeli­jk beslissen met welke koper zij in zee willen gaan.”

Online bieden

De andere gebouwen op de site worden openbaar verkocht via biedingspl­atform Biddit. De instelprij­s bedraagt 942.000 euro. “De verkoper heeft er doelbewust voor gekozen om de gebouwen samen te verkopen in één lot”, aldus het notariskan­toor. “Later deze zomer kunnen er plaatsbezo­eken plaatsvind­en en vanaf september worden de biedingen opengestel­d. Voor deze gebouwen geldt er geen biedingsle­idraad. Er zijn op dat vlak dus geen beperkinge­n voor de invulling van de panden.”

Door de kerk en de andere geDe

De Sint-Albertuske­rk in Muizen.

bouwen te verkopen, hoopt de kerkraad op korte termijn een oplossing te vinden voor de leegstaand­e site. Eerder kregen in Mechelen al heel wat andere kerken en religieuze gebouwen een herbestemm­ing. Zo werd het Prediksite, herenkloos­ter enkele jaren geleden een bibliothee­k en wordt de Heilig-Hartkerk een culturele hub. De kerk in Battel wordt door brouwerij Het Anker dan weer omgebouwd tot een horecazaak en ontmoeting­splek.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium