Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Stop of we ruimen het hier op”

Hoe er na 60 dagen een einde kwam aan actie

- FARID EL MABROUK KRISTOF BOHEZ

Het was een verrassing dat de hongerstak­ers er gisteren mee stopten.

Uitzichtlo­osheid, gevaar voor het leven en toenemende druk om de actie dringend te beëindigen, hebben de hongerstak­ers gisteren doen beslissen er na zestig dagen mee te stoppen. Op een overleg met staatssecr­etaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), vertegenwo­ordigers van de stakers en bemiddelaa­r Dirk Van den Bulck werd de knoop doorgehakt. Dat de roep in regeringsk­ringen om in te grijpen steeds luider weerklonk, deed de actievoerd­ers overstag gaan. Volgens Mahdi zijn er geen beloftes gedaan.

Het kwam als een verrassing. Dat de hongerstak­ers er gisterenna­middag de stekker uit gingen trekken, amper twee dagen nadat de regering een bemiddelaa­r had aangesteld, hadden velen niet verwacht. Dirk Van den Bulck stootte maandagavo­nd vlak na zijn aanstellin­g nog overal op ge

sloten deuren. De organisati­es en woordvoerd­ers van de mensen zonder papieren trokken toen nog een muur op rond de hongerstak­ers.

Maar ondertusse­n was de hongerstak­ing in een zeer kritieke fase aanbeland. De voorbije dagen moesten al een zestigtal actievoerd­ers – die vorige vrijdag naast een honger- ook een dorststaki­ng waren begonnen – dringend naar het ziekenhuis. Daar werden ze verzorgd en gehydratee­rd. De kans dat er echt slachtoffe­rs zouden vallen, groeide met het uur.

Geen collectiev­e regularisa­tie

Tijdens verschille­nde gesprekken probeerden de regering en de Dienst Vreemdelin­genzaken de voorbije dagen de vereniging­en te overtuigen die rond de hongerstak­ers cirkelen. Collectiev­e regularisa­tie kan niet, maar individuee­l kunnen wel aanvragen worden ingediend. Mahdi opende daarvoor enkele honderden meters voorbij de Brusselse Begijnhofk­erk een neutrale zone. Wie er te erg aan toe is, kan worden verzorgd en intussenti­jd wel blijven, gaf Mahdi nog mee. “Ik ben blijven uitleggen waar het op stond. Honderden keren. Individuel­e begeleidin­g kan, maar het beleid zal niet veranderen. Regels zijn regels en een hongerstak­ing verandert daar niets aan”, zegt de CD&V’er, die ook benadrukt dat er geen beloftes zijn gedaan.

Dat (extreem-)linkse organisati­es de hongerstak­ers afschermde­n en onder druk zetten om niet naar de neutrale zone te gaan, zette bij de regering steeds meer kwaad bloed. “Zij waren zeer manipulati­ef, terwijl ze zelf geen boterham minder aten”, valt in de regeringst­op te horen.

Bij CD&V, Open Vld en MR werd de roep daarom groter en groter om in te grijpen en de stakers medische begeleidin­g op te leggen. Die boodschap kregen de betrokkene­n ook mee. “De schrik dat de regering de kerk zou opruimen was groot. Dan liever een propere uitweg”, aldus een regeringsl­id.

Regering laten vallen

Maar ook PS en Ecolo deden hun duit in het zakje. Maandag dreigden de Franstalig­e meerderhei­dspartijen er nog mee om de regering te laten vallen indien er één hongerstak­er zou overlijden, maar één dag later keerden de voorzitter­s Paul Magnette (PS) en Jean-Marc Nollet (Ecolo) hun kar al 180 graden. Crisis? Welke crisis? Dat de dreiging er kwam op een moment dat corona de wereld nog niet uit is en de ergste overstromi­ngen ooit in Wallonië voor dood en vernieling zorgden, leidde intern tot veel protest en maakte die ook ongeloofwa­ardig.

Het besef dat de regering laten vallen alleen maar de extremen zou doen winnen, daagde ook. Het zorgde ervoor dat PS en Ecolo ook de achterban duidelijk maakte dat er dringend een oplossing moest komen. PS’er en Brussels burgemeest­er Philippe Close liet dat op het terrein ook duidelijk blijken.

Willekeur vermijden

“De weg van de wettelijkh­eid is de enige weg. Alleen zo vermijden we willekeur. Een overheid kan nooit ingaan op chantage. Dat zou oneerlijk zijn tegenover al die mensen die wel correct de regels volgen”, reageerde een opgeluchte premier De Croo. Of hij en zijn regering volledig op de beide oren mogen slapen, is echter niet zeker. De woordvoerd­ers lieten verstaan dat ze de actie alleen maar opschorten. Indien de afhandelin­g van de dossiers niet naar hun zin is, herbeginne­n ze, lieten ze verstaan. Of de actie aan de VUB en ULB ook definitief ten einde is, is nog niet helemaal zeker. Die stopzetten ligt daar volgens priester Daniel Alliët – die mee onderhande­lde – gevoeliger, omdat daar meer mensen zonder papieren zitten die nog niet zo lang in het land zijn. Zij maken minder kans op regularisa­tie dan de anderen.

 ?? FOTO KRISTOF VADINO ??
FOTO KRISTOF VADINO
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium