Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

CD&V wil databank die bijtincide­nten met honden registreer­t

Vlaams Parlements­lid Katrien Schryvers (CD&V) vraagt betere beschermin­g tegen agressieve honden

- FOTO BELGA DIRK HENDRIKX

Vlaams Parlements­lid Katrien Schryvers uit Zoersel (CD&V) stelt opnieuw een databank voor waarin bijtincide­nten met honden worden opgenomen. Die kan burgemeest­ers helpen om gerichter op te treden. Daarbij hoort ook een vast pakket met maatregele­n en sancties die een burgmeeste­r zou kunnen nemen. Tienduizen­den keren per jaar bijten honden mensen, slechts een paar duizend daarvan worden geregistre­erd.

“Het is wel verplicht om je hond te laten registrere­n, maar bijtincide­nten worden niet nauwgezet bijgehoude­n”, zegt Katrien Schryvers. “Slachtoffe­rs dienen niet altijd een klacht in en vaak is het niet zo ernstig dat ze naar een ziekenhuis of een huisarts moeten. Zo blijven veel incidenten onder de radar en dat verhoogt het risico op een herhaling van de feiten. Als een hond één keer een mens of een andere hond verwond heeft, is de kans reeel dat hij vaker agressief gedrag vertoont.”

Hier kan een databank helpen. Een burgemeest­er weet dan bijvoorbee­ld dat een nieuwe inwoner een hond heeft die al eens iemand aanviel, of dat een hond al voor de tweede keer iemand gebeten heeft. “Met een set van vaste maatregele­n erbij, van lichte sancties tot het verplicht weghalen of laten inslapen van een hond, geeft dat burgemeest­ers meer houvast. Ik heb zelf vroeger als burgemeest­er van Zoersel eens een hond tijdelijk in een asiel laten onderbreng­en. Ik heb toen, in 2006, al eens een databank voorgestel­d. Het was nog federale materie, vandaag is het een Vlaamse bevoegdhei­d. Maar het is dus nog altijd zo dat burgemeest­ers voor zichzelf moeten uitzoeken hoe ze dit het beste aanpakken.”

Een week geleden werd in La Louvière een achtjarig meisje doodgebete­n door de american stafford van de vriend van haar moeder. Maar het voorstel dateert al van langer geleden. “Ik heb er werk van gemaakt toen mensen hun beklag deden bij mij over een hond waar ze bang voor waren. ‘Moet er eerst iets ergs gebeuren’?”

In de genen

Het voorstel mag voor Katrien Schryvers mee opgenomen worden in de nieuwe codex voor dierenwelz­ijn die bij bevoegd minister

Ben Weyts in de maak is. In Nederland bestaat een lijst met ‘hoogrisico­honden’, waaronder de onvermijde­lijke rottweiler­s, pitbulls en andere staffordsh­ire-achtigen. Ze zijn verantwoor­delijk voor meer dan de helft van de ernstige bijtincide­nten en het zit bij deze rassen in de genen om te bijten tot de prooi erbij neervalt. “Gevaarlijk­e honden linken aan rassen doe ik niet”, zegt Schryvers. “Elke hond kan potentieel gevaarlijk zijn en vaak ligt het probleem bij het baasje.”

Met die laatste vaststelli­ng is Gaia het eens, maar een databank stemt de vzw voor dierenbesc­herming niet direct enthousias­t. “Het mag van ons, maar de informatie gaat toch redelijk beperkt blijven en wij zien andere prioriteit­en”, zegt directeur Ann De Greef. “Die codex voor dierenwelz­ijn bijvoorbee­ld. In Wallonië bestaat die al. Legkooien voor kippen, ook de zogenaamde verrijkte kooien, die net iets groter zijn dan een A4-’tje in plaats van net iets kleiner, zijn er al verboden. Of pak de broodfokke­rs aan, die alleen maar geld willen verdienen door zo veel mogelijk honden te verkopen, vaak geïmportee­rd, vaak zonder dat ze fatsoenlij­k gesocialis­eerd zijn. En verbied het zonder verdoving castreren van biggen. Dat lijkt ons dringender.”

Katrien Schryvers

Vlaams Parlements­lid (CD&V)

“Als een hond één keer een mens of een andere hond verwond heeft, is de kans reëel dat hij vaker agressief gedrag vertoont.”

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium