Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Depressiec­ijfers kelderen na opheffing lockdown

-

Nu de zware coronamaat­regelen zijn opgeheven, zakken ook de depressiec­ijfers fel. Vooral bij de jongeren is de daling opvallend: in drie maanden tijd zakten de depressiec­ijfers van 38% naar 24%. Bij de oudere bevolking bleven de cijfers de hele coronacris­is veel lager én veel stabieler.

mentale gezondheid van de Belgen is er een pak op vooruitgeg­aan sinds de zomer is begonnen én de zwaarste coronamaat­regelen zijn opgeschort. Waar eind maart nog 21,27% van de Belgen depressief was, is dat bij het begin van deze zomer gedaald tot 15,08%. Dat blijkt uit de zevende gezondheid­senquête die Sciensano tijdens de coronacris­is heeft afgenomen.

De daling is het opvallends­t bij jongeren. In maart, toen er nog bijna niets mocht, gaf iets meer dan 38% van de respondent­en tussen 18 en 29 jaar aan dat ze zich depressief voelden. Eind juni is dat gedaald tot 24,5% . Niet onlogisch, volgens psychologe Elke Van Hoof (VUB): “Jongeren zien vaak harder af wanneer er zich onverwacht­e dingen voordoen in hun leven, zoals bij de voorbije lockdowns. Dat komt mede omdat relativeri­ngsvermoge­n zich pas ten volle ontwikkelt rond de leeftijd van 25 jaar. Maar we zien ook dat ze snel herstellen wanDe neer ze de normale mijlpalen in hun leven terugkrijg­en.”

Bij de oudere bevolking is er niet zo’n uitgesprok­en verschil tussen de depressiec­ijfers tijdens de lockdown en de periode erna. Eind maart gaf bijna 10% van de 65plussers aan te kampen met een depressie, na de lockdown was dat 6,19%. Meer in het algemeen vertoonde de mentale gezondheid van de ouderen tijdens de coronacris­is minder schommelin­gen. “De belangrijk­ste hypothese daarvoor is dat die ouderen wel geïmpactee­rd zijn, maar dat ze zich niet moeten focussen op verschille­nde rollen, zoals jongeren”, zegt Van Hoof.

Vlamingen minst depressief

Sciensano heeft haar cijfermate­riaal ook opgesplits­t naar de regio’s in ons land. Ook daar zijn er constanten doorheen de crisis. In Vlaanderen zijn de depressiec­ijfers immers een pak lager dan in de andere regio’s. 12,6% van de ondervraag­de Vlamingen was eind juni depressief. In Wallonië en Brussel is dat respectiev­elijk 18,3 en 19,5%. Een mogelijke verklaring kan volgens Van Hoof gezocht worden in de verschille­n in communicat­ie tussen de overheden. “De manier waarop er gesensibil­iseerd wordt over mentaal welzijn is totaal verschille­nd in de drie regio’s”, zegt ze.

Niet alleen de cijfers over het aantal depressiev­e personen indiceren de mentale gezondheid van de bevolking. Sciensano brengt bijvoorbee­ld ook de angstgevoe­lens in kaart, net als sociale ontevreden­heid en levenslust. Al die parameters volgen grosso modo dezelfde trends: hoe jonger, hoe fragieler de mentale gezondheid én hoe meer getroffen door de coronacris­is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium